LANGEDIJK - Gebruikers van de 55 bus van Stichting Wonen Plus Welzijn Langedijk hebben onlangs een brief ontvangen waarin Wonen Plus Welzijn Langedijk aangeeft vanwege de korting op de te ontvangen subsidies per 1 december 2014 te stoppen met de vervoersdienst met de 55 bus. In de brief geven zij aan dat betrokkenen naar andere vervoersmiddelen moeten uitkijken.

Naar aanleiding van het beëindigen van deze collectieve vervoersvoorziening heeft de fractie van GroenLinks de vragen aan het college van BW gesteld. Zij vragen zich af of het college op de hoogte is van deze beëindiging en of Wonen Plus Welzijn deze collectieve voorziening wel mag beëindigen. Verder vragen zij zich af op welke manier het college na 1 december 2014 invulling geeft aan het gestelde in art 4 lid c WMO waarin wordt gesteld dat inwoners van Langedijk gebruik kunnen maken van een adequate vervoersvoorziening, zodat zij zich lokaal kunnen verplaatsen.
Gezien het dringende karakter en het maatschappelijke belang bij het voorzien in een adequate vervoersvoorziening in het kader van de WMO verzoekt de fractie van GroenLinks om spoedige mondelinge beantwoording van de vragen.