of een ballenpartij? Gaat het CDA via de begroting 2015 vóór een beleid stemmen waar het in de oppositie nog tegen was? Gaat het CDA stemmen voor een begroting die haaks staat op haar verkiezingsprogramma en op het gesloten coalitieakkoord?

Aanstaande dinsdag behandelt de raad de begroting 2015. Als die conform het voorstel wordt aan- genomen liggen daarmee de uitkomsten van het accommodatie- en subsidiebeleid gelijk vast. De maatschappelijke onrust hierover neemt toe maar is nog lang niet op zijn hoogtepunt. Gedwongen tot overhaaste besluiten riskeert de gemeente juridische procedures. Betrokken verenigingen en stichtingen beginnen zich te realiseren dat zij als huurder rechten hebben die door de gemeente ge- schonden dreigen te worden. De gemeente wil alle sportterreinen verkopen en hoopt daar geld mee te verdienen. De tennisclub heeft zojuist haar grond aangekocht voor € 4 per m². Waar zouden de voetbalclubs op mikken?

Dat de begroting zomaar wordt aangenomen lijkt overigens onwaarschijnlijk. Vanwege vakantie van VVD fractieleider Hans de Graaf kan de stemming eindigen in 10-10. Er zullen dus compromissen moeten worden gesloten. Volgens de Burgerrekenkamer biedt de begroting daartoe zeker mogelijk- heden. Het is slechts een keuze die de raad moet maken tussen enerzijds fatsoen en het in stand houden van een gezonde maatschappelijke structuur (sport, cultuur, maatschappelijk werk) en an- derzijds het terugbrengen van minder noodzakelijke werkzaamheden. Zoals kostbaar onderhoud aan wegen die dat nog niet nodig hebben. Kort gezegd: het betreft hier schaarse middelen en het is aan de raad te beslissen hoe die worden ingezet. Dit zijn de voorstellen van de Burgerrekenkamer:

  1. De aangekondigde maatregelen met betrekking tot subsidies en accommodaties worden doorgeschoven naar de toekomst. Het jaar 2015 wordt gebruikt voor een intensieve discussie over de gemeentelijke t a- ken, een lange termijn visie en korte termijn beleid.

  2. b. Het aldus ontstane gat in de begroting wordt opgevuld door een besparing van hetzelfde bedrag op de begroting Openbare Ruimte (OR) van 13 miljoen. Het is slechts een keuze tussen overbodig nieuw asfalt en een fatsoenlijk maatschappelijk beleid.

  3. c. Er vindt in 2015 een diepgaand onderzoek plaats naar de efficiency en effectiviteit van de gemeentelijke organisati Na een kleine 2 jaar frequente contacten met het apparaat is de Burge rrekenkamer (met zeer ervaren mensen in de gelederen) er zeker van dat hier veel valt te verb eteren en dus ook te bespa- ren.


De sleutel ligt bij het CDA. Die levert de wethouder die subsidies en openbare werken in de porte- feuille heeft. Die heeft ferme uitspraken gedaan in de raad en haar verkiezingsprogramma. Daar hebben op 29 maart 1366 kiezers op gestemd. Dames en heren van het CDA, het wordt tijd te laten zien dat je ballen hebt!De Burgerrekenkamer|www..deburgerrekenkamerlangedijk.nl|deburgerrekenkamer@ziggo.nl|@burgerrekenkameDe  Burgerrekenkamer is de  externe  onafhankelijke  partijloze  professionele kritische  rekenkamer van Langedijk