LANGEDIJK - Op de geluidbelastingskaarten van 2016, die het college onlangs heeft vastgesteld, kunt u zien wat de geluidbelasting van uw woongebied is. Geluid dat wordt veroorzaakt door de wegen, spoorwegen en grote industrieterreinen in of nabij de gemeente.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk, maken bekend dat zij op 24 oktober 2017 de geluidbelastingskaarten hebben vastgesteld zoals bedoeld in de Europese Richtlijn omgevingslawaai en hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer.

Hoeveel geluid is er in uw omgeving?

De geluidbelastingskaarten zijn een weergave van de geluidbelasting, over het jaar 2016, die veroorzaakt wordt door de wegen, spoorwegen en grote industrieterreinen in of nabij de gemeente. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt hoeveel geluidgevoelige objecten, geluidgevoelige terreinen en stille gebieden er zijn en hoeveel bewoners van woningen in een bepaald gebied aan bepaalde waarden van de geluidbelasting worden blootgesteld.

De (digitale)kaarten zijn in te zien op de website van de Regionale Uitvoerings-dienst Noord-Holland Noord.

Wet milieubeheer

De verplichting voor de gemeente tot het opstellen van de geluidbelastingskaarten is opgenomen in Hoofdstuk 11, titel 11.2 van de Wet milieubeheer en vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn omgevingslawaai in Nederland.

Tegen de vaststelling van de kaarten is geen bezwaar of beroep mogelijk. De kaarten zijn de basis voor de actualisatie van het Actieplan geluid 2013-2017 dat de gemeente medio 2018 moet uitvoeren. In dit plan staat het geluidbeleid van de gemeente voor de periode 2018-2022. Centraal in dit te actualiseren Actieplan staan de zogenaamde plandrempels. Als de geluidbelasting hoger is dan de plandrempel, worden ook de voorgenomen (kosteneffectieve) maatregelen aangegeven waarmee het mogelijk is de overschrijdingen ongedaan te maken. Het ontwerp van dit 'Actieplan geluid' zal voor de bewoners worden gepubliceerd, waarbij eenieder zijn zienswijze daarover naar voren kan brengen. Te zijner tijd wordt het Actieplan proces bekend gemaakt.