In een gesprek met de Burgerrekenkamer op 9 december j.l. gaf het college van BW toe dat de beoogde besparing van € 1,5 miljoen ook op andere posten dan alleen subsidies en accommodaties kan worden bereikt. Daardoor zou de dreigende kaalslag in het maatschappelijk veld helemaal niet nodig zijn. Het is onbegrijpelijk dat de gemeenteraad van Langedijk uitsluitend focust op bezuinigen op subsidies.

Op een begroting van € 50 miljoen wil Langedijk € 1,5 miljoen bezuinigen. Daarvoor kiest men één post uit, de subsidies. Daarin gaat/ging ca. € 4 miljoen om. De rest van de begroting blijft ongemoeid. Dat is op zichzelf al bijzonder, en het is ook niet in overeenstemming met het coalitieakkoord van 22 april 2014. Daarin staat te lezen:

  • Bij het opstellen van het subsidiebeleid wordt inzicht gegeven in de gevolgen die de uitwerking met zich mee zal brengen.

  • Helder moet zijn de wijze waarop het subsidie-instrument voor de realisering van gewenste maatschappelijke effecten wordt ingezet.


Op 11 december organiseerde de raad een hoorzitting voor subsidieontvangers. 22 verenigingen en stichtingen lichtten hun problemen toe. Het was opmerkelijk dat hun grootste grief niet de bezuiniging van 40% betrof, maar het gebrek aan visie beleid en de slechte communicatie. Gemaakte afspraken worden op het laatste moment afgezegd.  Al 2 jaar moeten de bestuurders leven met grote financiële onzekerheid. Velen hebben gedurende die tijd gesprekken gevoerd met raadsleden, ambtenaren en BW. Ze zien er niets van terug. Zij verbazen zich over het vage rapport Subsidiebeleidskader Sociaal Domein Langedijk 2015. Op basis hiervan zou je iedere Langedijker burger subsidie kunnen toekennen, maar ook alle subsidies opheffen. Op 16 december besluit de Langedijker raad over het accommodatiebeleid en de koppeling met het subsidiebeleid.