NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland zet sterk in op aardwarmte als alternatieve verwarmingsbron voor aardgas om woningen mee te verwarmen. Daarom wordt nu €4 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om te investeren in nader onderzoek naar aardwarmte.


Waarom investeren in potentieonderzoek

Gemeenten kunnen de kosten van het benodigde type seismische onderzoeken niet (volledig) dragen. Datzelfde geldt voor marktpartijen op het gebied van geothermie. Om te voorkomen dat de ontwikkeling naar aardwarmte hierdoor in een impasse raakt, heeft provincie Noord-Holland een nieuwe subsidieregeling voor seismisch onderzoek in het leven geroepen.

Gedeputeerde Klimaat en Energie Rosan Kocken: "Aardwarmte is een onuitputtelijke bron waarmee we woningen en andere gebouwen kunnen verwarmen. We weten door een eerste inventarisatie van de ondergrond in Noord-Holland dat deze hiervoor op verschillende plekken geschikt is. Op die plekken is nu aanleiding voor verdiepend onderzoek en daar dragen we graag aan bij. Het zou prachtig zijn als we aardwarmte op zoveel mogelijk plekken kunnen gebruiken als alternatief voor aardgas."

Veiligheid

Het belang van dit onderzoek ligt in het voorkomen van mogelijke lekkages van water, wat van cruciaal belang is voor het succes van duurzame aardwarmtewinning. Het gebruik van aardwarmte levert in principe geen risico op aardbevingen of bodemdaling, want het water wat je uit de ondergrond haalt, stop je er ook weer in. Wanneer de proefboring heeft opgeleverd dat er in die aardlaag warm water aanwezig is, dan is er nog nader seismisch onderzoek nodig om vast te stellen of er breuken in de omgeving liggen in die aardlaag. Een breuk kan leiden tot weglekken van water.

Mocht er een breuk gevonden worden dan zal er gekozen worden om op veilige afstand van dat breukvlak te boren. Zodra de resultaten van de proefboringen onderzocht zijn zullen de samenwerkende publieke en private partijen per zoekgebied samen bepalen waar er daadwerkelijke water-boringen en aansluitingen op het warmtenet gerealiseerd zullen worden. Daarna volgt de daadwerkelijke water-boring, en aansluiting op een warmtenet, zodat distributie naar de bebouwde omgeving kan.

Voor wie

Met het budget van de subsidieregeling naar aardwarmte kunnen twee à drie aanvragen worden gehonoreerd van gemeenten om seismisch onderzoek te doen. De sluiting van de indieningstermijn wordt verruimd naar 18 december 2025.