NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland zet sterk in op aardwarmte als alternatieve verwarmingsbron voor aardgas om woningen mee te verwarmen. Daarom wordt nu € 4 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om te investeren in nader onderzoek naar aardwarmte.


Gemeenten kunnen de kosten van het benodigde type seismische onderzoeken niet (volledig) dragen. Dat geldt ook voor marktpartijen op het gebied van geothermie. Om te voorkomen dat de ontwikkeling naar aardwarmte hierdoor in een impasse raakt, heeft provincie Noord-Holland een nieuwe subsidieregeling voor seismisch onderzoek in het leven geroepen.Gedeputeerde Klimaat en Energie Rosan Kocken: “Aardwarmte is een onuitputtelijke bron waarmee we woningen en andere gebouwen kunnen verwarmen. We weten door een eerste inventarisatie van de ondergrond in Noord-Holland dat deze hiervoor op verschillende plekken geschikt is. Op die plekken is nu aanleiding voor verdiepend onderzoek en daar dragen we graag aan bij. Het zou prachtig zijn als we aardwarmte op zoveel mogelijk plekken kunnen gebruiken als alternatief voor aardgas.”

Onderzoek naar breuken

Eerdere succesvolle onderzoeken hebben de potentie van aardwarmte in de ondergrond van de metropoolregio Amsterdam aangetoond. Nu is het tijd voor de volgende stap: seismisch onderzoek naar mogelijke breuken in de omgeving van aardlagen binnen de vastgestelde zoekgebieden. Het belang van dit onderzoek ligt in het voorkomen van mogelijke lekkages van water. Dit is van cruciaal belang voor het succes van duurzame aardwarmtewinning. Het gebruik van aardwarmte levert in principe geen risico op voor aardbevingen of bodemdaling, want het water wat je uit de ondergrond haalt, stop je er ook weer in. Er is enig risico wanneer er in de buurt van een breuklijn wordt geboord. Vóórdat er wordt geboord moet dat duidelijk zijn. Hierop is streng toezicht door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Soms kan er bij een boring een gasreservoir aangeboord worden. Daarom zijn speciale afsluiters verplicht en worden bij elke boring voorzorgsmaatregelen.

Meer onderzoek nodig

Doordat in de provincie weinig is geboord naar aardolie of aardgas is het voor een groot gedeelte nog onduidelijk wat de mogelijkheden en de potentiële opbrengst zijn voor de ontwikkeling van aardwarmte. Er gebeurt desondanks al veel op het gebied van aardwarmte. Binnen de metropoolregio rond Amsterdam wordt aardwarmte gewonnen bij Heemskerk. Buiten de MRA-regio zijn 2 locaties waar aardwarmte gewonnen wordt: Andijk en Middenmeer. Dit zijn allemaal projecten van tuinders, deze warmte komt dus niet ten goede aan woningen. Daarnaast voeren EBN en TNO het aardwarmte-onderzoeksprogramma SCAN in de provincie uit.

Van proefboring naar nader seismisch onderzoek

Wanneer de proefboring heeft opgeleverd dat er in die aardlaag warm water aanwezig is, dan is er nog nader seismisch onderzoek nodig om vast te stellen of er breuken in de omgeving liggen in die aardlaag. Een breuk kan leiden tot weglekken van water. Wordt er een breuk gevonden, dan wordt er gekozen om op veilige afstand van dat breukvlak te boren. Zodra de resultaten van de proefboringen onderzocht zijn bepalen de samenwerkende publieke en private partijen per zoekgebied samen waar er daadwerkelijke waterboringen en aansluitingen op het warmtenet plaatsvinden. Daarna volgt de daadwerkelijke waterboring en aansluiting op een warmtenet, zodat het naar de bebouwde omgeving kan worden verspreid.

Voor wie

Met het budget van de subsidieregeling naar aardwarmte kunnen aanvragen van gemeenten voor seismisch onderzoek worden gehonoreerd. De sluiting van de indieningstermijn wordt verruimd naar 18 december 2025. Vraag de subsidie aan.