Via klachten van omwonenden werd onze fractie geattendeerd ophet feit dat de nieuw geplaatste voetgangers-/fietsbrug over deAchtergracht ter hoogte van het Oxhoofdpad in Broek op Langedijkvoor een deel van de burgers niet bruikbaar is en voor andereburgers niet veilig gebruikt kan worden als gevolg van te steilehellingshoeken van de op- en afgang van de brug.De doelstellingen van de Wmo 2015 zijn onder andere gerichtop:

* dat de ondersteuning (door of vanwege de gemeentelijkeoverheid) van de   zelfredzaamheid en participatie vanpersonen met een beperking erop gericht moet dat burgers zo langmogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven;

* dat het wenselijk is dat daarbij zorg wordt gedragen voor eengoede toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten.In de Wmo 2015 zijn daartoe oa de volgende bepalingenopgenomen:

art 2.1.2 lid 1 De gemeenteraad stelt periodiek een planmbt het door het gemeentebestuur te voeren beleid waarin involgelid 4 onder d bijzondere aandacht gegeven wordt aan detoegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensenmet een beperking.

art 2.2.1 Het college bevordert en treft algemenemaatregelen om de sociale samenhang, de toegankelijkheid vanvoorzieningen en ruimten voor mensen met een beperking, deveiligheid en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen .... .Naar aanleiding van de constatering dat de nieuw geplaatste brugover de Achtergracht bij het Oxhoofdpad te Broek op Langedijk voormensen met een beperking en voor mensen met bijvoorbeeld eenwandelwagen (met kind) niet toegankelijk is en voor overigevoetgangers en fietsers als onveilig beschouwd moet worden vanwegehet afwijken van de gangbare normen mbt hellingshoek en maatvoeringheeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen aan het collegevan BW:1. Voldoet de nieuw geplaatste brug over de Achtergrachtbij het Oxhoofdpad aan de normen zoals vastgelegd in NEN 1814;2001nl “Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen”?

2. Voldoet de nieuw geplaatste brug over de Achtergrachtbij het Oxhoofdpad aan de richtlijnen en normen zoals die doorCROW, onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van infrastructuur,openbare ruimte en verkeer en vervoer, zijn opgenomen in deRichtlijn toegankelijkheid<1/>;

3. Zo nee; wat is de reden dat een nieuw gebouwde brugzodanig geconstrueerd is dat daardoor (een deel van) de openbareruimte als niet langer toegankelijk voor alle burgers beschouwdmoet worden?

4. Is het college van mening dat door de plaatsing vandeze brug voldaan wordt aan de gemeentelijke zorgplicht metbetrekking tot de toegankelijkheid van ruimten voor mensen met eenbeperking?

5. Welke maatregelen neemt de gemeente om de dooromwonenden geconstateerde onveiligheid en ontoegankelijkheid van denieuw geplaatste brug op te heffen.<1/> Deze CROW-publicatie bevat richtlijnen voor hettoegankelijk inrichten van de openbare buitenruimte. Aanleiding isde behoefte van gemeenten aan eenduidige en gedragentoegankelijkheidsrichtlijnen.