Een ongeval op het werk kan soms grote gevolgen hebben. Als een werknemer bekneld raakt in een machine of wordt bedolven onder iets zwaars dan leidt dat niet zelden tot ernstig en soms blijvend lichamelijk letsel. De werkgever is hier niet altijd voor aansprakelijk. Soms is een ongeval het gevolg van het niet naleven van veiligheidsvoorschriften. Als een werkgever duidelijk heeft gecommuniceerd wat de regels zijn en een werknemer houdt zich hier niet aan houdt dan kan het zijn dat de werkgever niet aansprakelijk is. Maar dat moet dan wel altijd goed worden onderzocht. Het kan niet zo zijn dat de werkgever zomaar de verantwoordelijkheid kan afschuiven.

Volg altijd de instructies op

Als u werkzaam bent in een omgeving waar risico’s zijn op letsel, dan is het heel belangrijk om altijd alle veiligheidsvoorschriften na te leven. Ook al vindt u het overdreven om een helm, speciale schoenen, een veiligheidsbril of handschoenen te dragen. De regels zijn er niet voor niets en houden verband met het werk dat wordt gedaan. Gevaarlijke stoffen, ronddraaiende apparaten of scherpe voorwerpen kunnen een risico op letsel geven als er wat mis gaat. Die gevolgen kunnen groot zijn. In een fractie van een seconde kan uw leven veranderen van dat van een gezond persoon in dat van iemand met zwaar lichamelijk letsel.

Letsel bij een bedrijfsongeval

Als u betrokken bent bij een bedrijfsongeval dan is het belangrijk dat snel duidelijk wordt wat er precies is gebeurd. Vaak doet de Arbeidsinspectie onderzoek om vast te stellen of de werkgever wellicht in gebreke is gebleven. Dit heeft niet alleen te maken met het naleven van de regels, maar ook met het gebruik van ondeugdelijke machines of andere gevaarlijke situaties. De werkgever moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat hij uitdrukkelijk veiligheidsmaatregelen heeft genomen en ook goed gecommuniceerd. Onder dat laatste wordt nadrukkelijk meer verstaan dan het ophangen van een briefje. Als er buitenlandse werknemers in dienst zijn dan moeten maatregelen ook in het Engels of in de voertaal van de werknemers worden gecommuniceerd.

Juridische bijstand bij letselschade op het werk

Als u van mening bent dat uw werkgever aansprakelijk is voor het letsel dat u bij een bedrijfsongeval oploopt, dan kunt u de hulp inschakelen van Letselschadejuristen van JBL&G. Samen met een jurist wordt uw zaak doorgesproken en worden de mogelijkheden voor het claimen van letselschade besproken. Het is daarbij van belang dat u een goed beeld heeft van wat er is gebeurd en ook van de kosten die u heeft gemaakt. Bewaar dus alle facturen, zoals van eigen bijdragen van uw zorgverzekering, reiskosten, kosten voor hulpmiddelen of het inschakelen van hulp in huis of oppas voor de kinderen. De jurist gaat in gesprek met de werkgever, meestal via diens verzekering. Als er tot overeenstemming kan worden gekomen dan is dat een gunstige uitkomst, want een rechtszaak is vaak een langdurige kwestie en voor het slachtoffer kan dit zeer belastend zijn. ‘