Update

Dé specialist in Toyota & Lexus Wilt u ons hulpmiddel uitproberen? Bel vandaag nog voor een afspraak www.ViaErwin.nl Hulpmiddelen | Hornweg 40| 1721 CV Broek op Langedijk Tel: 06 37 32 41 39| E-mail: info@viaerwin.nl | Showroom open op afspraak Driewielfi etsen Van Raam ViaErwin Van Raam dealer van Noord-Holland Ook voor reparaties De nieuwe Easyrider 3 hebben wij voor u klaar staan om uit te proberen. Bel voor een afspraak ViaErwin Breeze Scootmobiels de betere middenmaat Geschikt voor elke bestuurder. Het robuuste ontwerp met goede vering en luxe orthopedische draaibare zitting zorgt voor gemakkelijk instappen en maximaal rijcomfort. Het model is gemaakt voor maximale bescherming en veiligheid met standaard een hoge actieradius van 55 km tot 140 km met praktisch LCD display en zowel links als rechtse bediening. Verkrijgbaar in meerdere mooie kleuren en eventueel ook leverbaar met overkapping. geniet met ViaErwin Mobiel van de zomer! voor al uw hulpmiddelen Rollators • Scootmobielen Duofi etsen • Trapliften Sta-op en realex fauteuils • etc. etc. Voor reparaties komen we bij u aan huis. Of het nu een rollator, sta-op stoel, duofi ets of scootmobiel is, wij maken het allemaal. Server Rollators Verkrijgbaar in het aluminium, carbon in vele kleuren met 7 jaar garantie. Samen met het merk Topro zijn dit de beste rollators die er zijn. De rollators zijn super licht om mee te nemen en gemakkelijk in gebruik. Komt u even langs om ze uit te proberen? Open op afspraak Personen die niet meer op een gewone tweewieler kunnen fi etsen zoeken naar een goed en veilig alternatief. De driewielfi ets ofwel de driewieler van Van Raam is met name voor mensen die extra ondersteuning en stabiliteit willen hebben tijdens het fi etsen. Wij bieden driewielers voor volwassenen en voor kinderen. Leverbaar als elektrische fi ets met trapondersteuning met veel accessoires leverbaar om de fi ets aan uw persoonlijke wensen aan te passen. Van Raam levert de driewielfi ets in verschillende formaten: er zijn fi etsen voor peuters, kleuters, kinderen en kleine- en grote volwassenen. Met de beste service KOPEN OF HUREN? wij helpen u graag naar een mobieler leven! Wilt u ons hulpmi del uitproberen? Bel vand ag nog v or en afspr ak w.ViaErwin.nl Hulpmi delen | Hornweg 40| 1721 CV Broek op Langedijk Tel: 06 37 32 41 39| E-mail: info@viaerwin.nl | Showr om open op afspr ak Drie ielfi etsen Van R a ViaErwin Van R am dealer van N ord-Holland Ook v or reparaties De nieuwe Easyrider 3 he ben wij v or u kl ar st an om uit te proberen. Bel v or en afspr ak ViaErwin Br eze Sc otmobiels de betere midden at Geschikt v or elke best urder. Het robuuste ontwerp met goede vering en luxe orthopedische dr aibare zitting zorgt v or gemakkelijk insta pen en maximaal rijcomfort. Het model is gemaakt v or maximale bescherming en veiligheid met standaard en hoge actieradius van 5 km tot 140 km met praktisch LCD display en zowel links als rechtse bedie ing. Ve krijgbaar in meerdere m oie kleuren en eventueel ok leverbaar met overka ping. i t t Vi i i l r! v or al u hulp iddelen Rollators • Sc otmobielen Duofi etsen• Trapliften Sta-op en realex fauteuils • etc. etc. V or reparaties komen we bij u an huis. Of het nu en rollator, sta-op stoel, duofi ets of sc otmobiel is, wij maken het allem al. Server Rollators Ve krijgbaar in het alum nium, carbon in v le kleuren met 7 j ar garantie. Samen met het merk Topro zijn dit de beste rollators di er zijn. De rollators zijn super licht om mee te nemen en gemakkelijk in gebruik. Komt u even langs om ze uit te proberen? Open op afspraak Personen die niet meer op en gewone tweewi ler kunnen fi etsen zoeke naar en goed en veilig alternatief. De driewielfi ets ofwel de driewi ler van Van Raam is met name v or mensen di extra ondersteu ing en stabiliteit willen he ben tijdens het fi etsen. Wij bieden driewi lers v or volwassenen en v or kinderen. Leverbaar als lektrische fi ets met trapondersteu ing met veel accessoires leverbaar om de fi ets an uw pers onlijke wensen aan te passen. Van Raam levert de driewielfi ets in verschillende formaten: er zijn fi etsen v or peuters, kleuters, kinderen en kleine- en grote volwassenen. et e beste service H ? wij helpen u graag n ar en mobieler leven! ilt ns ul i el uit roberen? l vanda g og o r n fspra k . i Erwi . l H l i el n | H rnw g 0| 1721 roek p angedijk el: 06 7 2 1 9| E- il: info i erwi . l | S owro pen p fspra k i i lfi i Erwi n eal r an rd-H land k o r reparati s e nieuwe Easyrider 3 heb en wij vo r u klaar staan om uit te proberen. Bel vo r een afspraak ViaEr in i l i eschikt vo r elke bestuur er. Het rob ste ont er et goede vering en luxe orthopedische draaibare zi ting zor t vo r ge a elijk instap en en maxim l rijco f rt. Het m del is ge kt vo r maximale escher ing en veiligheid met stand r een hoge actieradius van 5 k tot 140 k met praktisch LCD display en zowel links als rechtse bediening. erkrijgb r in m r ere m ie kleuren en eventu l k lever r met overkap ing. l l i l tors • o t i l n tsen • rapliften ta-o n real x fauteuil • etc. tc. r rep rati s o n ij u n i . f t n ro tor, sta-o to l, d ts f co t i l is, wij m ken t l. erkrijgb r in het alu iniu , car on in vele kleuren met 7 jaar garantie. a en met het merk Topr zijn it de beste ro lat rs die er zijn. e ro lat rs zijn super licht o m te ne en en ge a elijk in gebruik. o t u even langs o ze uit te pr - eren? ersonen die niet m r op een gew ne tw wieler ku en fietsen zoeken n r een goed en veilig alternatief. De driewielfi ets of el de driewieler van Van R is met na e vo r mensen die extra ndersteuning en stabiliteit wi len heb en tijdens het fietsen. Wij bieden driewielers vo r volwa enen en vo r kinderen. Lever r als elektrische fi ets met trapondersteuning met v l a e oires lever r o de fiets aan uw perso nlijke wensen n te pa en. Van R levert de driewielfi ets in verschi lende for aten: er zijn fietsen vo r peuters, kleuters, kinderen en kleine- en gr te volwassenen. ij l i l l ! 16 juli Uitprobeer Dag Vanraam fiets en & scootmobiels Varen Zomerspecial Update - onderdeel van regiodagbladen.nl | juni 2022 | 49 De Broekervaart, het gratis pontje tussen fietsbrug De Krul en de haven in Broek op Langedijk, gaat deze zomer vier zaterdagen in augustus en september varen. De Broekervaart sluit daarmee aan op een aantal zomerevenementen in gemeente Dijk en Waard. De Broekervaart verbindt het Stationsgebied van Heerhugowaard en de haven van Broek op Langedijk. Wethouder toerisme, Falco Hoekstra: 'De Broekervaart is een leuk begin of een leuke afsluiting van een heerlijke middag uit en is ook een kans voor onze inwoners om de parels in onze gemeente, zoals Het Rijk der Duizend Eilanden, te (her)ontdekken. We kijken uit naar een zomer met veel activiteiten en bezoekers.' De eerste vaardag is op 20 augustus, tijdens de Langedoikermarkt. Daarna vaart De Broekervaart op 27 augustus, deze dag is in Noord-Scharwoude ook de beddenrace, en op 3 september als het ook Lichtjesavond is. De laatste vaardag is op 10 september tijdens de Open Monumentendag. Samenwerking De gemeente heeft Museum BroekerVeiling de opdracht gegeven om in samenwerking met Stichting Promotie Dijk en Waard en de gemeente De Broekervaart te organiseren. Het museum zorgt voor de boten en Stichting Promotie Dijk en Waard voor de promotie en de inzet van vrijwilligers. Om de vaardagen een aantrekkelijke invulling te geven, vaart De Broekervaart op vier zaterdagen waarop ook andere evenementen georganiseerd worden. Het is mogelijk om met kleinere akkerschuiten de route mee te varen met De Broekervaart. De Broekervaart zorgt voor verbinding tussen de kernen van Dijk enWaard en sluit aan bij andere plannen, zoals de visie Kanaalpark waarin meer recreatieve activiteiten uitgangspunt zijn. (Er)vaar Dijk en Waard In 2018 zijn voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard een pilot gestart met De Broekervaart. Na een succesvolle pilot is het project in 2019 voortgezet. Vanwege de coronapandemie moest De Broekervaart in 2020 stoppen. Nu het weer kan, heeft het college van Dijk en Waard besloten dat De Broekervaart deze zomer weer gaat varen. Bezoekers en inwoners van Dijk en Waard kunnen gratis met De Broekervaart de vele mooie plekken die de gemeente kent beter leren kennen. Vanaf De Broekervaart ziet u Dijk en Waard vanaf een andere kant. Ontdek bijvoorbeeld het Oosterdelgebied, de havens en de rijke cultuurhistorie van Dijk en Waard. Meer informatie over De Broekervaart, de vaardagen en -tijden, vindt u op https://www. ontdekdijkenwaard.nl/lp/vaar-mee-met-de-broekervaart/. Op deze website staat ook informatie over bovengenoemde evenementen.Å De Broekervaart gaat weer varen deze zomer

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=