LANGEDIJK - De gemeente Langedijk, Woningbouwvereniging Langedijk, Woonwaard en hun huurdersorganisaties hebben met elkaar prestatieafspraken gemaakt over betaalbaar wonen in Langedijk. De afspraken gelden voor het jaar 2018 met een doorkijk naar de toekomst. Op 4 december hebben zij deze afspraken ondertekend.

De afspraken die de partijen hebben gemaakt, gaan onder andere over het minimale jaarlijkse aanbod van betaalbare huurwoningen, een nieuw woon-zorg- welzijn concept en anders omgaan met energie.

Betaalbaarheid

De woningcorporaties willen betaalbare woningen bieden voor mensen die door hun inkomen of andere omstandigheden moeilijk een passende woning vinden; de juiste huurder bij de juiste woning. Belangrijke afspraken hierbij zijn dat er ook in 2018 sprake is van het beperken van de huurverhoging en het geven van duidelijkere informatie over de totale woonlasten (huur, energiekosten en gemeentelijke lasten). Van het woningaanbod van de corporaties - vrijkomende woningen en nieuwbouw – heeft minimaal 85% een huurprijs lager dan € 640.

Voldoende en geschikt aanbod

Over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen is afgesproken dat er voldoende en geschikt aanbod is van betaalbare huurwoningen voor huidige en toekomstige bewoners. De gemeente laat in 2018 een onderzoek doen naar locaties voor (sociale) woningbouw. Hierbij zal uitdrukkelijk ook aandacht zijn voor de mogelijkheid van tijdelijke woonvormen in de vorm van modulair bouwen. Dit onderzoek is naar verwachting in augustus 2018 gereed.

Een prettige woonomgeving

Op sociaal maatschappelijk gebied is de ambitie dat er sprake moet zijn van een prettige woonomgeving. Corporatie en gemeente overleggen over het oplossen van problemen. Daarnaast werken zij verder aan de relatie tussen wonen, zorg en welzijnsactiviteiten. Woningbouwvereniging Langedijk start met een pilot om te komen tot een nieuw woon-zorg-welzijn concept in het woongebouw Westervenne met de 62 naastgelegen nultredenwoningen in Noord-Scharwoude. Dit gebeurt in samenwerking met onder andere Wonen Plus Welzijn, gemeente en zorgorganisaties.

Anders omgaan met energie

Op het gebied van energie staat er veel te gebeuren. Zo is aardgasloos bouwen een nieuwe ontwikkeling. Net als energieneutraal wonen. Energieneutraal betekent dat de woning net zoveel energie verbruikt als dat deze opbrengt. De ondertekenaars van de prestatieafspraken gaan samen aan de slag om een (concept)visie op te stellen van de energieopgaven die op ons af komen. Huurders kunnen door bewust gebruik een belangrijke bijdrage energiebesparing realiseren. De Huurdersorganisaties stimuleren initiatieven om de bewustwording onder huurders te vergroten, bijvoorbeeld door energieambassadeurs en energiecoaches. De woningen met de slechtste labels worden als eerste aangepakt door deze te isoleren en het plaatsen van zonnepanelen waardoor deze op minimaal een energielabel B komen. Belangrijke afspraak is dat Woningbouwvereniging Langedijk zich gaat inzetten voor zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen (nul-op- de-meterwoningen).

Jaarlijkse prestatieafspraken: praat u mee?

De afgelopen maanden is gewerkt aan de prestatieafspraken voor het jaar 2018. Elk jaar gaan de gemeente, woningcorporaties en huurders opnieuw met elkaar om de tafel om afspraken te maken voor het jaar daarop. Bent u huurder van Woningbouwvereniging Langedijk of Woonwaard en wilt u meepraten over de toekomstplannen? Dan kunt u zich aanmelden bij de woningbouwvereniging via telefoon 0226 – 33 14 70 of via mail naar de huurdersraad (huurdersraad@woningbouwvereniginglangedijk.nl). Voor huurders van Woonwaard is er de Huurdersbelangenvereniging Noord-Kennemerland, e-mail HBV-NK@hetnet of kijk voor meer informatie op www.hbvnoordkennemerland.nl.