LANGEDIJK - In de vakantieperiode heeft wethouder Bert Fintelman zich, overeenkomstig de gedane mededeling in de raad van 11 juli 2017, beraden op zijn positie als wethouder.

In zijn brief aan de gemeenteraad geeft hij toelichting op de conclusie van zijn beraad.

Aan de raad van de gemeente Langedijk
In kopie: College van B&W
Datum: 8 augustus 2017

Betreft: conclusie beraad

Geachte voorzitter, raads- en burgerraadsleden,
In de vakantieperiode heb ik mij, overeenkomstig de gedane mededeling in de raad van 11juli 2017, beraden op mijn positie als wethouder. Na zorgvuldige afweging ben ik tot de conclusie gekomen dat ik per 1 september 2017 zal aftreden als wethouder. Tevens zal ik mij vanaf die datum - in ieder geval de eerstkomende tijd - ‘in de luwte’ opstellen aangaande politieke betrokkenheid.

Hoewel mijn verklaring van 11juli 2017 daartoe blijkbaar aanleiding heeft gegeven, wil ik met nadruk melden dat aan mijn besluit geen inhoudelijke verschillen van mening tussen mij en de fractie en de leden van CDA Langedijk ten grondslag liggen. Nog recent heb ik mij verbonden aan de door het CDA gekozen uitgangspunten voor de komende tijd.

Ook binnen het College zijn er nu geen geschilpunten die grondslag vormen voor mijn besluit.

De komende tijd zullen echter door het College, mede als vervolg op de verstrekte rapportage, voorstellen gedaan worden met betrekking tot een ambtelijke fusie. Ook is bij bespreking van de kadernota duidelijk geworden dat het CDA en andere partijen bij de verdeling van middelen verschillend denken ten opzichte van de partijen Dorpsbelang en VVD. Deze verschillen zullen ook aan de orde komen bij het debat over de (meerjaren-) begroting. Ik acht het bezwaarlijk om als Collegelid bijdrage te blijven leveren aan de voorstellen over de bestuurlijke toekomst en de (meerjaren-) begroting, terwijl ik mij verbonden heb aan de CDA uitgangspunten die daarmee strijdig kunnen zijn.

Het onderscheiden van de politieke en bestuurlijke rollen op deze onderwerpen vind ik moeilijk. De spanning die dit met zich meebrengt heeft teveel invloed op mijn welbevinden.

Daarmee lijkt mij een aanblijven als wethouder in dit College niet veel langer houdbaar.

Namens CDA Langedijk mocht ik eerst raadslid en de laatste jaren wethouder zijn. Ik dank mijn partij en de kiezers voor dit vertrouwen. Alle inwoners die ik mocht dienen en organisaties waarmee ik heb mogen samenwerken, wil ik ook bedanken voor de vaak intensieve, maar plezierige contacten. Met de ambtelijke organisatie hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan vele onderwerpen, maar het Sociaal Domein en Openbare Werken wil hierbij toch in het bijzonder noemen. Wat ben ik trots op onze resultaten en op de samenwerking met deze teams! Ook de samenwerking met u als raad heb ik als constructief ervaren; kritisch zoals het hoort, maar opbouwend en steunend daar waar het nodig is.

In het bijzonder wil ik nog mijn dank uitspreken naar de Collegeleden; een elkaar aanvullend team met goede functionele inbreng en hele plezierige persoonlijke contacten.