LANGEDIJK - Het college van de gemeente Langedijk heeft de gemeenteraad de Kadernota 2018-2021 aangeboden. De nota laat zien dat er beperkt ruimte is voor nieuw beleid. Wethouder Financiën, Jasper Nieuwenhuizen: “Langedijk heeft op financieel gebied zware jaren gekend, maar we zien nu tekenen van herstel.”

Omdat een aantal financiële ontwikkelingen nog onbekend is, schetst de Kadernota slechts een voorlopig beeld van het financieel meerjarenperspectief van de gemeente. Toch ziet Nieuwenhuizen een positieve tendens. “De Algemene uitkering van het Rijk aan de gemeenten was hoger dan verwacht, en is nog niet meegenomen in deze nota. Verder hebben we lopende besparingsmaatregelen nog niet of gedeeltelijk verwerkt, omdat de financiële consequenties daarvan nog niet geheel duidelijk zijn. Er is dus beperkt ruimte voor nieuw beleid.”

Structureel overschot zonder nieuw beleid t/m 2020

In de Kadernota staat dat op basis van bestaand beleid (zonder de voorstellen voor nieuw beleid) een structureel saldo ontstaat van ruim € 700.000 in 2018 naar een tekort van € 200.000 in 2021. Dit beeld slaat om wanneer alle nieuwe beleidsvoornemens worden ingevoerd naar een tekort van € 1,6 miljoen in 2021.Nieuwenhuizen: “We kunnen dus niet alle voorstellen voor nieuw beleid uitvoeren, maar moeten daarin keuzes maken. Als college zullen we hiervoor voorstellen doen, afhankelijk van hoe zich het saldo de komende maanden ontwikkelt, de gemeenteraad neemt hierover uiteindelijk de beslissing bij de behandeling van de begroting.”

Meerjarenbegroting 2018 – 2021
De Kadernota geeft de gemeenteraadsleden de gelegenheid zich voor te bereiden op de behandeling van de Meerjarenbegroting 2018 – 2021. De cijfers van de Meerjarenbegroting 2018 – 2021 zijn op dit moment nog aan verandering onderhevig.

Ook moeten verschillende toekomstige ontwikkelingen nog nader op hun financiële gevolgen worden onderzocht, zoals de ambtelijke fusie van de gemeente, de kosten van de organisatieontwikkeling en de uitgaven voor jeugdhulp en Wmo-ondersteuning. De gemeenteraad behandelt de Kadernota op 11 juli.