Het college van BW heeft het voornemen de leges voor de evenementenvergunning in principe kostendekkend te maken. Ook is kritisch gekeken naar de inzet van mensen en materieel bij evenementen. De nieuwe regels voor inzet van mensen en materieel en gaan per 1 januari 2015 in. Het college vraagt de gemeenteraad te besluiten over de leges.

De gemeente wil het organiseren van evenementen ondersteunen en aanmoedigen vanwege het verbindende karakter hiervan voor de Langedijker samenleving. Maar het is ook nodig om kritisch te kijken naar de inzet van ambtelijke capaciteit en middelen. Zo kan de gemeente kosten besparen en de inkomsten die hier tegenover staan verhogen.

Kostendekkende leges

Er zijn veel verschillende soorten evenementen. Gezellig met de buurt barbecueën is heel iets anders dan een groot muziekfestival in het recreatiegebied. De gemeente stelt regels op voor een evenement in de vorm van een vergunningverleningsprocedure. Voor kleine evenementen is een melding meestal voldoende. Een groter evenement is vaak vergunningplichtig. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)  staat omschreven voor welke evenementen een vergunning nodig is. In het evenementenbeleid van de gemeente zijn de verschillende categorieën evenementen benoemd van klein en met weinig risico tot groot en met meer risico’s (A,B en C).

Het aantal uren dat de gemeente nodig heeft voor de voorbereiding van de vergunning loopt heel erg op met de complexiteit van de aanvraag. Die uren mag en kan de gemeente doorberekenen aan de aanvrager in de vorm van leges. Zo kan de gemeente de kosten dekken die bij de vergunningprocedure worden gemaakt. Dat zou een grote financiële belasting kunnen zijn voor kleine evenementen als een buurtbarbecue met wegafzetting, een bouwdorp of activiteiten rond Koningsdag. Vanwege de grote bijdrage aan de leefbaarheid in de dorpen in Langedijk heeft het college van BW besloten dat anders aan te pakken. Voor kleine evenementen wordt daarom geen kostendekkend tarief vastgesteld. Voor grotere evenementen worden de legestarieven wel verhoogd, zodat hiermee de kosten voor de vergunningverleningsprocedure worden gedekt.

Inzet mens en materieel

Kritisch zijn op kosten geldt ook voor de inzet die de gemeente biedt bij evenementen. Daarom heeft het college een onderscheid gemaakt in commerciële, semi-commerciële evenementen en die met een sterk en sociaal karakter. De gemeente Langedijk hecht grote waarde aan het evenementen in de gemeente. Met een braderie, een muziekfestijn of een activiteit voor kinderen zijn er mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, met elkaar iets te doen en zo als Langedijker samenleving met elkaar in contact te blijven. Dat versterkt de sociale cohesie in onze dorpen. Bij een evenement met een sterk en sociaal karakter kan de vergunningaanvrager daarom nog steeds een beroep doen bij de gemeente om ondersteuning met mensen en materiaal zoals dranghekken of vuilcontainers.

Bij een commercieel evenement is dat niet meer mogelijk. Bij een semi-commercieel evenement zal het zo zijn dat per evenement de afweging gemaakt zal worden of ondersteuning door gemeentelijke medewerkers mogelijk is. Het betekent niet meer automatisch dat de gemeente medewerkers inzet. Bij semi-commerciële evenementen bestaat nog wel de mogelijkheid tot het lenen van materialen.

Procedure niet veranderd

Aan de procedure voor het aanvragen van een evenementenvergunning verandert niets. Zoals gebruikelijk worden organisatoren verzocht hun evenement voor 2015 te melden voor 24 oktober. De evenementen worden dan getoetst aan de regionale evenementenkalender. Die kalender heeft tot doel ongewenste samenloop van evenementen inzichtelijk te maken. Daarna kan een organisator een evenementenvergunning aanvragen.

Met de nieuwe regels voor ondersteuning en het bepalen van de hoogte van de leges sluit de gemeente aan bij andere gemeenten in de regio. De bij de gemeente bekende organisatoren van evenementen zijn inmiddels door de gemeente per brief geïnformeerd.