Beantwoording aanvullende raadsvragen over declaraties collegeleden Langedijk

Opvallend is de beantwoording van de vragen over het bestuurlijk overleg van 30 september 2015, waarvoor door de wethouder Beers is gedeclareerd. Hier waren tevens aanwezig de wethouders Nieuwenhuizen en Fintelman en totaal 6 raadsleden. Naast de in het antwoord van het college genoemde mvr M. Schuijt en de heren H.de Graaf en G. Nijman lieten de fractievoorzitters van de 3 coalitiepartijen zich bij dit, tot ver in de avonduren voortdurende, overleg assisteren door de heren    G. Kamper (CDA), B. Hoeijenbos (VVD) en A. Duijs (DL).Van dit overleg zijn geen notulen gemaakt en de aanwezige collegeleden kunnen zich collectief niets herinneren.Een ander opvallend gegeven in de beantwoording van het college is dat “wethouder Nieuwenhuizen zich niet bewust was dat de vergoeding zich beperkt tot het gebruik van de eigen personenauto.”

Zoals ook verwoord in het antwoord op onze vraag onder A1 voorzien de Regeling Rechtspositie wethouders, het Rechtspositiebesluit wethouders en de gemeentelijke Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerraadsleden 2012 in een vergoeding voor het zakelijk gebruik van de eigen personenauto, anders dan voor woon-werkverkeer. Dat de teveel gedeclareerde bedragen voor het bezoek van de wethouder aan de Dodenherdenking bij het oorlogsmonument in Sint Pancras inmiddels door wethouder Nieuwenhuizen is teruggestort doet niets af aan het niet correct zijn van de ingediende en blijkbaar onterecht uitbetaalde declaratie.De declaraties worden gecontroleerd door de gemeentesecretaris/directeur. In de beantwoording geeft het college aan dat de gekozen invulling van verantwoordelijkheden door de gemeentesecretaris/directeur voldoet, de ingediende declaraties zijn primair een verantwoordelijkheid van de declarant. Ook ziet het college geen reden om aanvullende uitvoeringsrichtlijnen te verstrekken opdat de ingediende, uitbetaalde en openbaar gemaakte declaraties van leden van het college van BW in de toekomst correct zullen zijn.In afwijking met vele andere gemeentes lijkt het college het niet wenselijk te vinden om andere betalingen ten behoeve van leden van het college van BW openbaar te maken.Wij zijn voornemens naar aanleiding van de gegeven antwoorden aan de gemeenteraad toestemming te vragen voor het houden van een interpellatie in de raadsvergadering op 22 maart 2016 a.s.We moeten uit kunnen gaan van een integere wijze van handelen. Iedere burger wordt gecontroleerd op het op de juiste wijze verstrekken van informatie. Het college heeft ook hier een voorbeeldfunctie.