Alcoholgebruik, ongewenste seksuele intimidatie en pesten. Deze drie lokale prioriteiten zijn toegevoegd aan het convenant ‘Een veilige school VO Langedijk’. Per speerpunt is een ambitie, de huidige aanpak en de aanpak vanaf schooljaar 2015-2016 benoemd. Het convenant met nieuwe afspraken is ondertekend op donderdag 24 september door C.S.G. Jan Arentsz Langedijk, gemeente Langedijk en politie Noord-Holland Noord.

Veiligheid in het onderwijs is een onderwerp waarbij iedereen in en rondom de school betrokken is. Scholen staan midden in de samenleving en delen mee in positieve, maar ook negatieve ontwikkelingen zoals criminaliteit en overlastgevend gedrag. Het doel van het convenant ‘Een veilige school’ is dan ook het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en ander crimineel gedrag. Verder willen de partners een sociaal veilig school klimaat creëren op en rondom het voortgezet onderwijs in Langedijk. “Samenwerking is belangrijk”,  vindt wethouder Bert Fintelman. “Een veilig schoolklimaat is niet alleen een zaak van de school, maar ook van de gemeente, politie en ouders. We erkennen dat er problemen zijn en dat de school deze niet altijd alleen kan oplossen. Uit ervaring blijkt dat samenwerking tussen de convenantpartners een belangrijke bijdrage levert aan de oplossing.”

De partijen die bij het convenant betrokken zijn, zijn – naast de school, gemeente en politie – het Openbaar Ministerie, Bureau Halt en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Vanuit de gemeente werken de beleidsadviseurs onderwijs, jeugd 12+, openbare orde en veiligheid en de leerplichtambtenaar mee aan het convenant.Het convenant ‘Een veilige school’ beschrijft de rolverdeling en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, een handelingsprotocol en een aanpak voor schoolverzuim. Er is een werkgroep gevormd, die twee keer per jaar samen komt om de voortgang en uitvoering van de afspraken te bespreken. Tegen het einde van ieder schooljaar wordt er een evaluatiegesprek gehouden.In 2006 is het eerste convenant ‘Een veilige school’ ondertekend. In 2011 werd de tekst zodanig aangepast dat er opnieuw een convenant is ondertekend. Het huidige convenant is ondertekend omdat de tekst opnieuw is aangepast op de actualiteit en omdat ook de samenstelling van de betrokken partijen is gewijzigd.