Het onderzoeksbureau SeinstraVandeLaar heeft hun verkennend onderzoeksrapport aan de raad toegezonden. In dit rapport zijn zij – met de voor hen beschikbare informatie – tot een conclusie gekomen. Gezien de brede impact en de grote belangen voor de maatschappij bij een keuze zoals deze, is de gemeenteraad van Langedijk van mening dat dit rapport een van de bouwstenen is waarop de uiteindelijke keuze moet worden gebaseerd.

In de door de begeleidingscommissie van de gemeenteraad opgestelde bespreeknotitie worden de volgende voorstellen ter bespreking in de raadsvergadering in september 2015 voorgesteld:

  1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport en de daarin aangegeven aanbevelingen.

  2. Aan te geven over welke aspecten nader onderzoek noodzakelijk geacht wordt, opdat politieke keuzes over eventuele vervolgstappen gemaakt kunnen worden.

  3. In het najaar 2015 een tweetal consultatie-bijeenkomsten te organiseren, gericht op het verkrijgen van inzicht over welke aspecten in Langedijk belangrijk gevonden worden voor Langedijk:
    Voor de inwoners van de gemeente Langedijk
    Voor maatschappelijke organisaties en hun vertegenwoordigers.

  4. De burgemeester dan wel het voltallige college te verzoeken de colleges van BW van de in het rapport genoemde buurgemeenten te consulteren over de mogelijkheden tot, de bereidheid van, de randvoorwaarden waaronder en eventuele termijnen waarop ambtelijk en bestuurlijk samengewerkt kan worden,

  5. De begeleidingscommissie opdracht geven te onderzoeken op welke wijze het hierboven geschetste proces optimaal begeleid kan worden. Rekening houdend met mogelijke provinciale  subsidies zal een daarvoor geschikte projectleider gezocht worden om de begeleidingscommissie van de raad en het proces te ondersteunen.


Het onderzoeksrapport en het raadsvoorstel kunt u hier lezen.