LANGEDIJK - Op de openbare begraafplaatsen in Langedijk liggen enkele honderden graven waarvoor geen grafrechten meer worden betaald, maar die vaak wel in stand worden gehouden door nabestaanden.

De leges zijn echter bedoeld voor het onderhoud van de gehele begraafplaats. Hierdoor ontstaat rechtsongelijkheid: het is oneerlijk tegenover nabestaanden die wel grafrechten betalen. Daarom geeft gemeente Langedijk nabestaanden een jaar de tijd om opnieuw grafrechten voor deze graven te verkrijgen.

Vanuit de bevolking werd de gemeente geattendeerd op deze vorm van rechtsongelijkheid. Graven waarvoor geen leges meer worden betaald, worden toch in stand gehouden en ook grafmonumenten worden niet verwijderd. Tegelijkertijd is de ruimte op de begraafplaatsen beperkt. Vooral bij de Allemanskerk, de Kooger Kerk en aan de Kerklaan raken de begraafplaatsen vol.

Nieuwe werkwijze

Het college heeft daarom besloten om een nieuwe werkwijze te hanteren voor het beheer van de algemene begraafplaatsen. De gemeente wil de graven waarvoor geen leges meer wordt betaald, vrijgeven voor hergebruik. Als een graf vrijkomt, vervalt het recht hiervan aan de gemeente. Dat geeft op termijn de mogelijkheid het graf te ruimen. Zo komt er weer ruimte op de begraafplaatsen. Omdat het college de typerende, rustieke begraafplaatssfeer wil behouden, wordt een graf alleen geruimd als dit nodig is voor hergebruik of als er sprake is van verwaarlozing.

Hoe gaan we te werk?

Gemeente Langedijk wil zorgvuldig omgaan met de graven. Daarom krijgen nabestaanden een jaar de tijd om opnieuw grafrechten te verkrijgen. Om iedere belanghebbende op de hoogte te brengen, komt bij elk graf waarvoor geen grafrechten worden betaald een klein bordje te staan. Dit bordje verwijst naar een informatiebord bij de ingang van de begraafplaats, waarop de graven genummerd staan aangegeven.
Als u als nabestaande (opnieuw) huurrechten wilt verkrijgen voor het desbetreffende graf, kunt u dit kenbaar maken via dhr. N. Blom. De gemeente neemt dan contact met u op.
Als nabestaande heeft u de mogelijkheid om alsnog iets met het graf te doen. Bijvoorbeeld de stoffelijke resten herbegraven of cremeren, opnieuw het grafrecht vestigen of het grafmonument ophalen. Als een jaar na bekendmaking voor het graf geen grafrecht wordt aangevraagd, komt het graf te vervallen aan de gemeente en komt het weer beschikbaar voor hergebruik.