Op woensdag 5 oktober ontvangt de gemeenteraad van Langedijk het document ‘Perspectief op bestuurlijke toekomst Langedijk’.


De raad ontvangt het document met daarbij een voorstel om op basis van het document de voorlopige keuze te maken voor ‘bestuurlijke fusie’ als de meest aansluitende samenwerkingsvorm voor verder onderzoek. Bestuurlijke fusie zou – volgens het document – de meeste problemen oplossen die in de SWOT-analyse naar voren zijn gekomen. De gemeenteraad zal op dinsdag 25 oktober tijdens een extra raadsvergadering het document behandelen.

Visie
Bestuur en inwoners van Langedijk vinden het belangrijk dat de huidige sociale cohesie in stand moet worden gehouden. Maar ook dat de gemeenschap open staat naar buiten, met de tijd meegaat, binding heeft met de omgeving en nieuwkomers snel opneemt in de gemeenschap. Een bestuurlijke fusie schept de mogelijkheden om invulling te geven aan deze visie op de toekomst van Langedijk.

Voor- en nadelen
In het document worden de voordelen van een bestuurlijke fusie genoemd. Een grotere gemeente biedt meer mogelijkheden op het gebied van bestuurskracht, strategische positie en invloed in de regio en ontwikkelmogelijkheden op het gebied van economie en werkgelegenheid en voorzieningen op het gebied van wonen en werken. Er zijn echter ook nadelen. Een proces van bestuurlijke fusie duurt al gauw drie jaar, het kan weerstand oproepen bij de bevolking en het is geen automatisme bij een bestuurlijke fusie dat de specifieke kenmerken van Langedijk worden behouden.

Partners
De gemeenteraad wil weten welke mogelijke partner(s) met Langedijk wil(len) praten over de toekomst. De planning is om voor het eind van 2016 hierover duidelijkheid te hebben.

Andere scenario’s
Naast bestuurlijke fusie worden in het document vier andere scenario’s genoemd, namelijk:
1.    Een zelfstandige gemeente met meerdere samenwerkingspartners en vormen
2.    De ambtelijke organisatie transformeren tot een regiegemeente
3.    Gedeeltelijk ambtelijke fusie of samenwerking op bepaalde terreinen
4.    Volledige ambtelijke fusie
Bij alle scenario’s worden in het document kanttekeningen geplaatst.

Over het document
In het document ‘Perspectief op bestuurlijke toekomst Langedijk’  staan de resultaten van de werksessies van de gemeenteraad, het college en het managementteam van de gemeente Langedijk. Daaraan toegevoegd zijn ervaringen van andere gemeenten, informatie van ambtenaren en gesprekken met inwoners van Langedijk, jong en oud. Dit heeft geresulteerd in een analyse op sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor de gemeente (een SWOT-analyse). Hiermee is fase 1 van het verkennend onderzoek naar de toekomst afgerond.

U vindt het document en raadsvoorstel bij de agenda voor de raadsvergadering op 25 oktober.