Gemeente Langedijk heeft het jaar 2015 afgesloten met een positief resultaat van ruim 4,4 miljoen euro. Dit is onder andere het gevolg van gewijzigde regelgeving, bezuinigingen, strak budgetbeheer en verbetering van de economie.

De jaarrekening 2015 van de gemeente Langedijk laat duidelijk zien dat de financiële positie van de gemeente is verbeterd. Het vermogen is met € 6,3 miljoen toegenomen tot € 25,4 miljoen. Bij de opstelling van de begroting werd nog rekening gehouden met een afname van het vermogen met € 2,1 miljoen. Na jaren van daling (in 2010 was het vermogen nog € 52 miljoen) van het vermogen is de gemeente erin geslaagd eerder dan voorzien een toename te bereiken in het vermogen.

Het positieve resultaat van € 4,4 miljoen euro is voor een deel het gevolg van een wijziging van de verslaggevingsregels. Het operationeel resultaat (dat is het resultaat exclusief veranderingen in de regelgeving en de grondopbrengsten) bedraagt € 800.000. De gemeente heeft afgelopen jaar verschillende bezuinigingen doorgevoerd, die nu hun vruchten afwerpen. Verder dragen strak budgetbeheer, het aantrekken van de economie en de woningmarkt bij aan de verbetering van de financiële positie van de gemeente. De verbetering van de financiële positie is nu met name incidenteel van aard. Als de economie verder aantrekt, zou het incidentele karakter van de verbetering zich kunnen vertalen in structurele effecten. Wethouder Financiën Jasper Nieuwenhuizen is tevreden met de ontwikkeling, maar waarschuwt voor te veel optimisme. De verbetering van de vermogenspositie betekent niet dat de gemeente structureel meer heeft te besteden (het heeft namelijk een beperkt positief resultaat op de ontwikkeling van het begrotingssaldo).

Nog niet alle cijfers bekend

De jaarrekening die nu voorligt in de gemeenteraad, bevat nog niet de resultaten van de decentralisaties van de jeugdhulp en ondersteuning (Wmo 2015). De uitkomsten hiervan zijn grotendeels bekend. Maar doordat een deel van de cijfers pas zeer recent door externe partijen is opgeleverd, maken zijn nog onderdeel uit van de accountantscontrole. Dit laatste is overigens bij de meeste gemeenten het geval. Het beeld is dat de kosten van de decentralisaties binnen de budgetten blijven en wellicht sprake is van een positief resultaat. Een eventueel voordeel wordt gereserveerd om toekomstige negatieve fluctuaties in het sociaal domein op te kunnen vangen.

De jaarrekening en de jaarstukken (exclusief jeugdhulp en ondersteuning) worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad. In juli behandelt de raad de cijfers van de decentralisaties.