Gemeente Langedijk heeft zijn budgetbeheer op orde. Omdat er wederom zuinig is omgesprongen met de budgetten, sluit 2014 naar verwachting positief af met een overschot van € 678.000.

Dit blijkt uit de Eindejaarsrapportage 2014, waarin de cijfers tot en met het derde kwartaal zijn verwerkt. Wat het definitieve resultaat van dit jaar zal zijn, wordt pas duidelijk bij het opmaken van de jaarrekening.

Het college stelt de gemeenteraad voor om het voorlopig voordelig saldo van € 678.000 over 2014 toe te voegen aan de Algemene reserve.

De Eindejaarsrapportage 2014 is de laatste actualisering van de begrotingscijfers van 2014. Hierin is het positieve financiële effect van de derde kwartaalrapportage van 2014 verwerkt (ruim € 180.000). Met het positieve saldo van de Kadernota 2014-2018 van ruim € 550.000 en het negatieve effect van de tweede kwartaalrapportage (ruim € 60.000) levert dit een voorlopig positief saldo van € 678.000 voor 2014 op.

Positief resultaat over 3e kwartaal

De belangrijkste oorzaken van het positieve resultaat  over het derde kwartaal zijn:

  • een meevaller in de Algemene uitkering (2012- 2014) van ruim € 140.000;

  • goedkopere aanbestedingen voor de openbare ruimte, dat een voordeel van € 160.000 oplevert;

  • en lagere kosten voor de Wmo Hulp bij Huishouden van € 110.000.


Daarnaast zijn er ook enkele tegenvallers:

  • de uitkeringen van de Wet werk en bijstand (Wwb) vielen ruim € 120.000 duurder uit;

  • gemeente Langedijk ontving van het Rijk € 150.000 minder dan verwacht voor het budget re-integratie.


Tevens worden in de Eindejaarsrapportage voorstellen gedaan om budgetten van 2014 (gedeeltelijk) naar 2015 door te schuiven, omdat de uitvoering dit jaar nog niet is afgerond. Het gaat hierbij om een bedrag van zo’n € 460.000.

De forumbehandeling van de Eindejaarsrapportage is op dinsdag 2 december 2014. Twee weken daarna, op dinsdag 16 december 2014, besluit de gemeenteraad hierover.