In het Noordhollands Dagblad van 2 april verscheen een artikel onder de kop ‘’Weinig respect voor raad’’. Daarin beklaagde raadslid Klaas Zwart (GroenLinks) zich dat ‘’het college de raad niet langer ziet als het hoogste bestuursorgaan’’. Reden was dat het college eigenstandig een garantstelling had afgegeven aan DTS om de aankoop van de voetbalvelden mogelijk te maken. Hij en alle andere geciteerde raadsleden gingen daarbij voorbij aan het feit dat ze het college zelf hebben gemachtigd deze besluiten zonder raadsgoedkeuring te nemen.   Garantiestelling is een privaatrechtelijke rechtshandeling. Volgens Gemeentewet artikel 160, lid 1 en onder e is dit een bevoegdheid van het college. Alleen als de raad daarom expliciet verzoekt of indien de uitoefening van de bevoegdheid ingrijpende gevolgen kan hebben neemt het college geen besluit dan nadat de raad zijn wensen en bedenkingen heeft kunnen uiten (voorhangprocedure artikel 169 lid 4 Gemeentewet). Van ingrijpende gevolgen kan hier geen sprake zijn; de gemeente staat bijv. voor € 34,4 miljoen borg bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor bankleningen aan (vooral) de Woningbouwvereniging Langedijk. Ook deze werden zonder toestemming van de raad afgegeven. Gemeenteraden die invloed willen blijven behouden, zoals die van Voorst, nemen een paragraaf hierover op in hun verordening.In het op 16 december 2014 aangenomen accommodatiebeleid is het hierboven genoemde voorbehoud niet door de raad gemaakt. Een ingediend Amendement Sportaccommodaties werd verworpen. Op 16 december heeft de raad het advies van BW gevolgd en gestemd voor voorkeursvariant 3, volledige overdracht van alle taken en verantwoordelijkheden aan de verenigingen. Zie https://bestuur.gemeentelangedijk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/16-december/20:00 . Bij variant 2 artikel 6.2.3 staan de mogelijke financieringsvarianten vermeld, waaronder punt b. de gemeente staat garant voor (een deel van) de lening die verenigingen afsluiten bij een bank. De raad heeft geen voorbehoud voor het afgeven van een garantie gemaakt.De raad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente. Die kans heeft hij in ieder geval bij het opstellen van de jaarlijkse Kadernota. Daarin geeft de raad aan welke speelruimte het college krijgt bij het uitvoeren van beleid. Maar de gemeenteraad van Langedijk laat de Kadernota opstellen door het college. Dat zorgt uiteraard voor een zo groot mogelijke speelruimte voor zichzelf. Hetgeen dan door de raad wordt goedgekeurd. In de gemeente Hollands Kroon bijv. stelt de raad de Kadernota helemaal zelf op.