Het college presenteert een sluitende programmabegroting voor 2017 met een positief saldo van € 100.000. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen is tevreden met het bereikte resultaat maar verkeert niet in jubelstemming: “We zien een toename van een aantal risico’s. Dat betekent voor een kleine organisatie als gemeente Langedijk een behoorlijke opgave om deze risico’s te beheersen. De organisatie is kwetsbaar en de werkdruk is opgelopen door de bezuinigingen aan de ene kant en de uitbreiding van taken en eisen vanuit het Rijk aan de andere kant.”

De economie in Nederland trekt aan en dat merkt gemeente Langedijk ook in de Algemene uitkering. De hoogte daarvan is opgenomen in de septembercirculaire. Na 2017 ontvangt de gemeente € 700.000 extra oplopend tot € 1 miljoen in 2020. Mede hierdoor kan toch een sluitend meerjarenperspectief gepresenteerd worden.

Bezuinigingen en inkomsten
In de afgelopen jaren is veel bezuinigd, maar is ook gekeken naar mogelijkheden om de inkomsten van de gemeente te verhogen. De opbrengsten zijn beperkt beïnvloedbaar voor de gemeente, met het uitgangspunt dat de onroerend zaakbelasting (OZB) niet verhoogd wordt. De ontwikkeling die van gemeente Langedijk wordt gevraagd, is niet of zeer beperkt te betalen vanuit de inkomsten.

Wetsvoorstel precario
Er zijn geen opbrengsten uit precario meegerekend in de Programmabegroting 2017. In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel om precario af te schaffen. Omdat gemeente Langedijk in 2016 is begonnen met de heffing van precariobelasting, valt Langedijk niet onder het overgangsrecht zoals beschreven in het wetsvoorstel. Uit voorzichtigheid zijn geen inkomsten uit precarioheffing in de begroting opgenomen.

Sociaal domein
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente, en niet langer het Rijk, verantwoordelijk voor het sociaal domein: de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht redzaam zijn, de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de jeugdzorg. Ook wel decentralisaties genoemd. In 2017 gaat de focus naar verdere doorontwikkeling van het sociaal domein. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet duidelijk. Het Rijk heeft de budgetten voor Langedijk met zo’n € 550.000 verhoogd. De verwachting is dat dit extra geld ook nodig is.

Automatisering
Ook de toenemende eisen op het gebied van de privacy van persoonsgegevens en databescherming bij de overheid, zorgen voor een flinke uitdaging voor Langedijk. De budgetten voor automatisering moeten structureel worden verhoogd. Dit wordt gedekt uit de reserve automatisering.

De Programmabegroting 2017 laat beperkte ruimte voor nieuw beleid.

De raad behandelt de Programmabegroting 2017, inclusief het meerjarenperspectief 2018-2020, op 8 november 2016.