Vanaf 27 juli start gemeente Langedijk met controles bij recreatiewoningen om te kijken of er mensen permanent wonen. Permanente bewoning van recreatieverblijven is niet toegestaan en de gemeente gaat hiertegen handhavend optreden. Er wordt handhavend opgetreden tegen bewoners die wonen in een recreatieverblijf dat niet onder het overgangsrecht valt en waar de bewoners geen persoonsgebonden gedoogbeschikking hebben ontvangen.


Binnen de gemeente Langedijk is het alleen toegestaan om recreatieverblijven te gebruiken voor recreatieve doeleinden. Permanent wonen in een recreatieverblijf of het verhuren van een verblijf aan arbeidsmigranten is niet toegestaan.

Controles
Eind juli starten gebruikscontroles op de Oude en Nieuwe Boomgaard in Oudkarspel. Gemeente Langedijk heeft handhavingsbureau MB-ALL opdracht gegeven de controles uit te voeren. De controleurs zullen over het park lopen. Zij kunnen zich legitimeren als controleurs namens de gemeente Langedijk. Tevens wordt administratief onderzoek gedaan om na te gaan of er sprake is van overtreding van het bestemmingsplan.

Procedure
Indien er overtredingen worden geconstateerd, ontvangt de eigenaar van de recreatiewoning een brief van de gemeente. Dit is een vooraankondiging. Hierin vermeldt de gemeente wat zij heeft geconstateerd en vraagt om reactie van de eigenaar. Vervolgens krijgt de eigenaar vier weken de tijd om te reageren. Na herhaalde controles volgt een handhavingsbesluit van de gemeente. In dit besluit staat binnen welke termijn de overtreding gestaakt dient te worden beëindigd, vaak binnen 4 tot 6 maanden.

Dossiervorming
Door de controles en door administratief onderzoek wil de gemeente in beeld krijgen hoeveel recreatieverblijven illegaal worden gebruikt. Er wordt een dossier aangelegd van de betreffende recreatieverblijven. De gemeente Langedijk heeft toestemming gevraagd om de gegevens te mogen opvragen bij diverse instanties. Dit mag alleen als het een wettelijk doel dient; in dit geval is dat handhaving. In het dossier worden ook persoonsgegevens opgenomen van de eigenaar en/of gebruiker. Deze persoonsgegevens bestaan dus in ieder geval uit naam-, adres- en eigendomsgegevens, maar kan ook worden aangevuld met informatie uit andere gegevensbronnen.

Met het verzamelen van deze persoonsgegevens wordt terughoudend omgegaan. Dit betekent dat alleen de gegevens die noodzakelijk zijn in de uitvoering van het handhavingstraject zullen worden opgevraagd.

Wet bescherming persoonsgegevens
De verzameling van persoonsgegevens is gebonden aan de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens. Gemeente Langedijk heeft daarom een melding gedaan bij het College bescherming persoonsgegeven. In deze melding is vastgelegd voor welk doel de persoonsgegevens worden geraadpleegd en welke gegevensbronnen hiervoor worden nageslagen. De melding van de gemeente Langedijk is geregistreerd onder nummer 1570381. Meer informatie kunt u vinden op de website

https://cbpweb.nl

(onder het kopje: Melden/Meldingenregister).