De gemeenteraad van Langedijk heeft de eerste stappen gezet in het vervolgonderzoek naar de toekomst van gemeente Langedijk.


Er zijn twee bijeenkomsten geweest voor gemeenteraad, college en managementteam. Hierin is gesproken over de toekomstvisie en er is een analyse gemaakt van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.

In de eerste bijeenkomst is de focus gelegd op de toekomstvisie, met vragen als:
  • hoe ziet Langedijk er in het jaar 2020 uit?
  • wat is de samenstelling van de bevolking?
  • zijn er ontwikkelingen in de economie/werkgelegenheid?
  • is het wenselijk dat Langedijk meer toeristen krijgt?
  • wat zou de visie op Langedijk zijn voor een 70-jarige en voor een 18-jarige?

Aan de hand van dit soort vragen is geconstateerd dat er voor de komende jaren (onder andere) gewerkt moet worden aan een gemeente voor jong en oud, kleinschaligheid en innovatie om eigenheid te behouden, zorg dichtbij, recreatie en toerisme met aandacht voor infrastructuur en werkgelegenheid, waarbij het voor zich spreekt dat Langedijk niet zonder de regio kan.

De tweede bijeenkomst richtte zich op de sterkten en zwakten (intern) en kansen en bedreigingen (extern) van de organisatie en het bestuur van de gemeente. Deze SWOT-analyse wordt de komende maanden verder verrijkt met input van o.a. de burgerraadsleden.

Verdieping
Nog voor het zomerreces gaan de raad, het college en het managementteam zich verdiepen in de verschillende intergemeentelijke samenwerkingsscenario’s (zelfstandigheid, ambtelijk en bestuurlijke fusie) om zicht te krijgen op de kenmerken en de consequenties hiervan.

Burgerparticipatie
Een andere onderdeel van het vervolgonderzoek is burgerparticipatie. De komende maanden zal meer duidelijkheid komen over de doelgroepen die hiervoor worden benaderd, de werkwijze en de vragen die aan hen worden voorgelegd.
Zoals de planning er nu uit ziet, zal de gemeenteraad met de verzamelde informatie tegen het einde van 2016 meer duidelijkheid geven over de (bestuurlijke) toekomstrichting van Langedijk.