LANGEDIJK - Het college legt de ‘Visie Langedijk ontwikkelt met water 2030’ ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Eerder lag de visie zes weken ter inzage. De reacties die daarop zijn binnengekomen werden vastgelegd in een reactienota. Naar verwachting buigt de raad zich in mei over de visie.

Met de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ wordt het water breed erkend als het goud van Langedijk. De centrale doelstelling van de visie is: Langedijk gebruikt zijn water en oevers beter en duurzamer. Dit leidt ertoe dat Langedijk zich verder kan ontwikkelen als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bewoners en bedrijven en een aantrekkelijke verblijfplaats is voor bezoekers.

Reacties op de visie

Bij de visie horen een Ontwikkelperspectief en een Actie- en projectenlijst. De drie documenten lagen gezamenlijk zes weken ter inzage. Binnen die termijn zijn reacties binnengekomen van inwoners, ondernemers, andere overheden en organisaties van binnen en buiten Langedijk. Wethouder Jan Piet Beers zegt over de reacties: “Met de reacties hebben we de visie, en vooral de onderliggende visiekaart en Actie- en projectenlijst, verder kunnen aanscherpen. Deels waren de reacties ondersteunend en enthousiast, voor een deel waren ze aanvullend. We kregen ook een aantal reacties binnen die ingingen op specifieke punten van de visie, zoals mogelijke ontwikkelingslocaties. Deze specifieke reacties hebben niet geleid tot aanpassing in de visie, maar zullen we zeker wel betrekken bij vervolgonderzoeken op die locaties. De visie geeft weer wat we in de toekomst willen bereiken, het is niet een document dat nu al vastlegt hoe we het gaan doen. Voor initiatieven op deze locaties, maar ook voor alle andere initiatieven geldt dat we niet zomaar aan de slag gaan. Nieuwe initiatieven dienen altijd te worden onderzocht op omgevingseffecten, zoals: leefbaarheid, verkeer, natuur en anderen. Daarnaast dienen ook omwonenden en andere belanghebbenden betrokken te worden bij de planvorming. Pas als hieraan is voldaan kan integrale afweging en besluitvorming plaatsvinden (‘ontwikkelen in balans’).”

Meer informatie

Meer informatie over hoe de visie tot stand kwam en de verschillende momenten waarop de gemeenschap van Langedijk is betrokken bij het maken ervan, vindt u in het dossier Langedijk ontwikkelt met water.