Recent hebben wij de gemeenteraad en het college van gemeente Langedijk geïnformeerd over de zienswijze van de AOL inzake de ontwikkelingen op het Bibliotheekterrein te Zuid-Scharwoude in relatie tot het supermarktbeleid binnen onze gemeentegrenzen en daarbuiten.
Zoals wij eerder hebben gemeld is de AOL geen voorstander van een vestiging van een supermarkt op een industrieterrein. Door het verlenen van medewerking aan een vestiging vor aan supermarkt op De Wuijver zorgt men naar onze mening voor afbreuk van de Detailhandelsstructuurvisie en beperkt men de instandhouding van voorzieningen in de dorpskernen van Langedijk. Bovendien betreft het een locatie die naar onze mening niet geschikt is voor detailhandel, zoals eerder door ons is beschreven en toegelicht. Ook wijzen wij op de gemeentelijke Facetregeling, die de afgelopen jaren de vestiging van detailhandel heeft beperkt.

Welke toetsing?

De plannen tot versteviging van een vitaal dorpslint, zoals beschreven in de Detailhandelsstructuurvisie, wordt door de huidige besluitvorming ernstig beschadigd.
Er is een duidelijk toetsingskader in de Detailhandelsstructuurvisie opgenomen, waaraan alle plannen aangaande detailhandel getoetst dienen te worden.
Wij verwijzen dan ook naar pagina 27 en 28 van de Detailhandelsstructuurvisie dd. 23-12-2010 en de Gebiedsvisie vitaal lint Noord- en Zuid-Scharwoude.
Ook missen wij actualisering van de plannen zoals onderstaand door ons wordt beschreven.

Gevolgen uitspraak Hoge Raad

De uitspraak onder nummer 201307250/1/R1 van de Raad van State heeft volgens ons een bevrijdend effect op de vestiging van supermarkten.
Graag vernemen wij van de gemeente welke maatregelen zij hierop gaat nemen en welke consequenties dit heeft voor de huidige, nabije en toekomstige plannen?

Knelpunten Analyse Kamer van Koophandel

Ook vragen wij aandacht voor bijgaande knelpuntenanalyse van de Kamer van Koophandel. De KvK heeft als gevolg van de publicatie
“Voorontwerp bestemmingsplan Voorburggracht 224,Zuid-Scharwoude, gepubliceerd onder Nr. 46161 in het Gemeenteblad op 19 augustus 2014,
een analyse gemaakt van de gevolgen van de ontwikkelingen aan de Voorburggracht en de Wuijver/Veilingterrein en deze gevolgen afgezet tegen
de uitgangspunten zoals genoemd in de Detailhandelsstructuurvisie en de Gebiedsvisie vitaal lint Noord- en Zuid-Scharwoude.

Ook zijn in de knelpuntenanalyse diverse marktcijfers betrokken en geanalyseerd, welke in relatie worden gebracht tot landelijke, regionale en plaatselijke ontwikkelingen.
Per saldo wijzen zij erop dat door de beschreven supermarktontwikkelingen afbreuk wordt gedaan aan de uitgangpunten van alle visies omtrent Detailhandel in het lint en
spreiding van voorzieningen in de dorpskernen. Ook worden wij gewezen op een “Plan B”. Welke dat is dat vernemen wij graag van de gemeente.

Thans is de AOL in afwachting van een reactie van de gemeente, de 1e afspraak met een der politieke partijen is reeds gemaakt. Wordt vervolgd.

Aanvullende informatie is te vinden op de van AOL website :   

Knelpuntanalyse KvK

brief zienswijze aan de Raad van State

Uitspraak Raad van State