Op 10 oktober heeft het college de Programmabegroting 2015 voorgelegd aan de gemeenteraad. De begroting is sluitend, maar voor de komende jaren zijn er belangrijke financiële risico’s voor de gemeente Langedijk. Om het meerjarenperspectief sluitend te krijgen – nog ruim € 1 miljoen is nodig vanaf 2016 – neemt het college extra maatregelen.

Voor 2015 presenteert het college een sluitende begroting. Kanttekening daarbij is wel dat het meerjarenperspectief er voor de gemeente niet rooskleurig uitziet. Wethouder financiën, Jasper Nieuwenhuizen: “De gemeentelijke financiën verkeren in zwaar weer. We hebben nog een aantal bezuinigingsmaatregelen te nemen na 2015. De prioriteit ligt bij het stimuleren van extra opbrengsten zonder daarbij direct aan belastingverhoging te denken en kostenbeperking. Het is noodzakelijk om een kerntakendiscussie te voeren, zowel met de gemeenteraad als met de bevolking om te komen tot verdere kostenbesparingen.”

Samenwerken
Maatregelen die al genomen zijn, zijn bijvoorbeeld bezuinigingen op personeel. Nieuwenhuizen: “De grootte van de gemeentelijke organisatie bereikt een kritieke grens. We zullen als gemeente slimmer moeten omgaan met onze capaciteit en keuzes moeten maken vandaar ook de kerntakendiscussie.” Er wordt ingezet op samenwerkingsvormen met andere gemeenten in de regio, zoals de Intergemeentelijke Sociale Dienst en het dienstencentrum (Shared Service Centre) met Alkmaar en Heerhugowaard. We realiseren hiermee niet alleen een kostenbesparing, maar maken ook een ontwikkeling in kwaliteit door. Ook met het nieuwe subsidie- en accommodatiebeleid hoopt het college extra bezuinigingen te realiseren vanaf 2016.

Rioolheffing
Het college heeft voorgesteld op de onroerende zaakbelasting (OZB) alleen een inflatiecorrectie door te voeren. De rioolheffing gaat omhoog doordat de investeringen in de riolering vanaf 2015 uit de rioolheffing worden bekostigd. Daarnaast wordt de reserve afvalstoffenheffing terugbetaald aan de inwoners via een eenmalige verlaging van de afvalstoffenheffing. Daarmee wordt tevens een evenwichtige ontwikkeling van de lokale lastendruk bereikt.

Collegeprogramma
In de Programmabegroting 2015 wordt een relatie gelegd met het collegeprogramma ‘Samen Verantwoordelijk’. De transities in het Sociaal Domein nemen een voorname plaats in de programmabegroting 2015. In 2015 krijgt gemeente Langedijk een forse uitbreiding van het takenpakket. De nieuwe taken zijn de Jeugdhulp, de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de nieuwe Participatiewet (mensen ondersteunen op weg naar een betaalde baan). Nieuwenhuizen: “Wij maken ons sterk voor de continuïteit van de zorg. Door de beperkte financiële middelen van onze gemeente is het nodig de budgetten goed te bewaken en in regionaal verband zoveel mogelijk risico’s op te vangen. Door de krappe financiële middelen die het Rijk aanbiedt, leggen de extra taken zware druk op onze organisatie.”

In november behandelt de gemeenteraad de Programmabegroting 2015 en de bijbehorende bezuinigingsvoorstellen van het college.