REGIO ALKMAAR - De burgemeesters en wethouders van Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest zien mogelijkheden om tot 2030 vijf keer meer energie uit zon en wind op te wekken dan nu. Dat staat in de concept Regionale Energiestrategie (RES). Het plan om meer duurzame energie in onze regio op te wekken. De bespreking van het plan in de zeven gemeenteraden volgt in september.

Afgelopen jaar is er door professionals, overheden, inwoners, ondernemers en belangenverenigingen in onze regio samengewerkt. Met elkaar is gekeken naar de ruimte en mogelijkheden voor de opwek van energie uit zon en wind. Het resultaat: kansen voor 0,5 Terawattuur duurzame energie opwek in 2030. Daarmee streeft de regio Alkmaar er naar om over tien jaar evenveel elektriciteit op te wekken als zij verbruikt.

Uitgangspunten Regio Alkmaar
Opwek met wind en zon langs wegen, sporen en kanalen is kansrijk als de opgave goed wordt ingepast in het landschap. De potentie voor de opwek van zonne-energie op daken, parkeerplaatsen, bedrijventerreinen en geluidsschermen wil de regio zo veel mogelijk benutten. Mogelijkheden op grote daken ziet de regio met name op bedrijventerreinen en winkelgebieden.

Het opwekken van energie met zon op waardevolle productiegronden is in de meeste gevallen geen optie. Op sommige plekken in de regio kan dit wel toegepast worden, bijvoorbeeld grenzend aan bedrijventerreinen. 'Wachtlandschappen' kunnen benut worden voor tijdelijke opwek van zonne-energie. Als er initiatieven zijn buiten de zoekgebieden worden deze door de regio niet uitgesloten, maar wordt hier in het vervolgproces aandacht aan besteed.

Naast voorgaande uitgangspunten wil de regio Alkmaar voorloper zijn op het gebied van duurzaamheid en alternatieve energie. Daarbij wordt vanuit de Regionale focusagenda vooral ingezet op innovatie om de energietransitie te versnellen.

Wat is de volgende stap?
De zoekgebieden uit de concept RES worden komend jaar met inwoners, ondernemers, professionele partners en andere overheden verder uitgewerkt. Wie is de grondeigenaar? Wat zijn kansen en belemmeringen? Wie neemt het initiatief? Hoe kunnen de betrokkenen het beste samenwerken? Alle informatie wordt verwerkt in de definitieve RES welke op 1 juli 2021 wordt vastgesteld.

In het Nationaal Klimaatakkoord van 2018 is afgesproken dat we in 2030 49 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dat betekent o.a. dat Nederland in 2030 35 TWh aan duurzame energie moet opwekken. Daarvoor is Nederland opgedeeld in 30 energieregio's. Iedere regio onderzoekt hoeveel zij kan bijdragen aan die 35 TWh. Hoe de regio de duurzame energie wil opwekken, staat beschreven in de Regionale Energiestrategie (RES). De Regio Noord-Holland Noord, waar de regio Alkmaar deel vanuit maakt, heeft de ambitie om in 2030 4,2 TWh aan duurzame energie op te wekken.
1 Terawattuur = 1 000 000 000 Kilowattuur