NOORD-HOLLAND - De provincie werkt samen met inwoners, bedrijven, woningcorporaties, gemeenten en tal van andere partijen aan de energietransitie in Noord-Holland.

Samen zetten ze in op het verminderen van het energiegebruik, het duurzaam opwekken van energie en het beter benutten van restwarmte van bedrijven. Afgelopen jaar zijn er verschillende mooie resultaten bereikt die bijdragen aan een energieneutraal Noord-Holland. Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsprogramma voor 2017 op 28 maart 2017 vastgesteld.

Een kleine greep uit de resultaten die zijn bereikt in 2016:

 • Met de regeling Zon op Maatschappelijk Vastgoed zijn meer dan 150 zonnestroomsystemen gerealiseerd.
 • Er zijn 229 leningen verstrekt in het kader van de regeling Asbest eraf, Zon erop.
 • Circa 100 particuliere woningeigenaren hebben gebruik gemaakt van de regeling Duurzaam Renoveren.
 • Het programma “Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking” is uitgevoerd door de Kamer van Koophandel. Er zijn 215 bedrijven en 5 corporaties ondersteund bij innovaties op het vlak van innovatief aanbesteden, samenwerken, duurzaam bouwen en renoveren.
 • Het Servicepunt Duurzame Energie heeft 19 bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten, bedrijven en corporaties over verduurzaming gebouwde omgeving,  5 trainingen gegeven aan bouwbedrijven over normen duurzaam bouwen en circa 80 ondersteuningsvragen van gemeenten beantwoord. De werkzaamheden van het Servicepunt Duurzame Energie zijn Europees aanbesteed en dat heeft tot een nieuw consortium geleid.
 • Er is een nulmeting uitgevoerd om het energieverbruik en het besparingspotentieel in beeld te brengen voor bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is.
 • Er is gestart met de ontwikkeling van de Routeplanner 2050 om de transitiepaden voor industrie, diensten, gebouwde omgeving, glastuinbouw en mobiliteit in beeld te brengen.
 • De instrumenten uit de MKB innovatiefondsen zijn vastgesteld en worden ontwikkeld. Vooruitlopend hierop is in 2016 is de MKB-Innovatiestimuleringsregeling-Topsectoren (MIT-regeling) uitgevoerd. Met deze regeling zijn 25 innovatieve projecten ondersteund.
 • In 2016 is ingezet op het realiseren van het demonstratiemodel van de vergasser Millena-Olga en het cluster InVesta.
 • Voor Wind op Land ligt Noord-Holland op koers om de taakstelling 685,5MW in 2020 te realiseren. Van de 17 aanvragen die in mei 2016 zijn ingediend in het kader van de herstructurering Wind op Land zijn er nog 6 in procedure. Daarvan zijn er inmiddels 4 in ontwerp vergund. Daarnaast lopen er nog enkele vervangingsaanvragen.
 • Het provinciaal inpassingsplan voor Windpark Westfrisia is vastgesteld.
 • Ook aan de infrastructuur is gedacht, er is een PIP netinpassing vastgesteld voor de Kop van Noord-Holland.