In de gemeente Langedijk is de afgelopen weken de Stichting Voorschool Langedijk vrijwel dagelijks in de kranten, op websites en op Facebook verschenen.


Vanuit haar perspectief heeft deze organisatie een beeld geschetst van de oorzaken, waardoor zij in haar huidige situatie verzeild is geraakt. De overige betrokken partijen in de IKC vorming hebben zich tot op heden buiten de discussie gehouden voor zover dat mogelijk was. In het belang van zoveel mogelijk continuering van opvang en zorg van de kinderen is geprobeerd in gesprek te blijven met de SVL en niet met elkaar via de media te communiceren. Er bestaat echter momenteel wel de behoefte om  de ontstane situatie ook vanuit ons gezichtspunt te verwoorden aan ouders en verzorgers. In deze verklaring geven wij de feiten en gevoelens weer die, vanuit het gezichtspunt van gemeente Langedijk, Stichting De Blauwe Loper, Stichting Atrium en Stichting Kinderopvang Langedijk, een overzicht geven van de ontstane situatie.

Huidige situatie
De Stichting Voorschool Langedijk heeft faillissement aangevraagd. Dinsdag 15 maart jl. is de staat van faillissement uitgesproken door de rechter. Gechoqueerd en met onbegrip hebben de schoolbesturen, de SKL en de gemeente de communicatie vanuit Stichting Voorschool Langedijk afgelopen week gevolgd. Gemeente Langedijk, Stichting De Blauwe Loper, Stichting Atrium  en Stichting Kinderopvang Langedijk begrijpen niet dat na een jarenlange samenwerking op diverse vlakken het bestuur van de SVL ‘de gemeente verwijt hen in de kou te hebben gezet’. Verder begrijpen wij niet dat door bestuur en directie van SVL op herhaalde vragen geen antwoord kwam over het tijdstip van beëindiging van hun activiteiten, zodat de overgang voor ouders en kinderen kon worden voorbereid.

Gemeentelijke initiatieven
De gemeente Langedijk is betrokken op het gebied van onderwijs. De gemeente heeft de afgelopen jaren samen met het onderwijs, de peuterspeelzaal en de kinderopvang vorm gegeven aan Voor- en vroegschoolse educatie en (taal)activiteiten om jonge kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Enkele voorbeelden daarvan zijn de logopedische screening op de basisscholen, het voorleesproject van de bibliotheek en de zomerschool. Onder regie van de gemeente komen de schoolbesturen en de voorscholen meerdere keren per jaar bij elkaar om af te spreken hoe zij de kinderen in Langedijk zo goed mogelijk samen kunnen helpen bij hun ontwikkeling.
De SVL is een partner waar de gemeente altijd mee heeft samengewerkt op dit gebied. De inzet waarmee de werknemers van de SVL hun werk tot op de laatste dag hebben gedaan, is goed. De kwaliteit van SVL wordt door de gemeente en de samenwerkende partners gewaardeerd. De gemeente, de schoolbesturen en de SKL vinden het triest dat dit werk niet meer voortgezet kan worden. Eigen keuzes van het bestuur en de directie van de SVL hebben ertoe geleid dat dit geen voortgang kan hebben en zo abrupt eindigt.

SIHP
In het Strategisch Integraal Huisvestingsplan (SIHP) wordt beschreven hoe de gemeente en de schoolbesturen omgaan met onderwijshuisvesting en hoe het gemeentelijk beleid daaromtrent is vormgegeven. Op deze manier wordt zowel het gemeentelijk als het gezamenlijke beleid verankerd en daardoor kan er beter worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, zoals de toenemende diversiteit in het onderwijs, het ontstaan en de groei van de brede school en de ontwikkelingen op het gebied van voorschoolse educatie en kinderopvang.
De gemeente heeft het Strategisch Integraal Huisvestingsplan (SIHP) in nauwe samenwerking met Stichting De Blauwe Loper (openbaar basisonderwijs), Stichting Tabijn (protestants-christelijk basisonderwijs) en Stichting Atrium (rooms-katholiek basisonderwijs), Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL) en Stichting Voorschool Langedijk (SVL) opgesteld. Met het SIHP is een nieuwe visie voor lokaal onderwijs opgesteld. Langedijk heeft daarmee gezamenlijk de route naar het ontwikkelen van kindcentra ingeslagen.
De stichtingen zijn positief over de ontwikkelingsvisie in de richting van Integrale Kindcentra (IKC). Een kindcentrum gaat een stap verder dan een brede school. Inhoudelijk en wat betreft huisvesting. Een kindcentrum is één organisatie en valt onder één leiding. Het is een plek waar kinderen van 0 tot 12 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich kunnen ontwikkelen.

Relatie
Vanaf 2009 werkt SVL intensief samen met de gemeente, schoolbesturen en kinderopvang aan het onderwijsachterstandbeleid. Vanaf 2012 is er gewerkt aan een strategisch integraal huisvestingsplan (SIHP) waarvan begin 2015 de uitwerking van plannen voor een Integraal Kindcentrum (school, opvang en peuterspeelzaal in één gebouw) in Oudkarspel zijn gestart. Alle voorbereidende werkzaamheden, die in gezamenlijk overleg en met instemming van alle partijen hebben plaatsgevonden,  waren onlangs zo goed als afgerond en het streven was tot voor kort om na de zomervakantie van 2016 het IKC voor alle kinderen en ouders te openen. Hiervoor zou in januari de aanbesteding worden gedaan op basis van de ruimten die de verschillende instellingen nodig hadden en waarover gezamenlijk overeenstemming bestond. Zonder enige betrokkenheid van of voorinformatie aan de samenwerkingspartners kondigde de SVL via de media aan ook BSO te starten, deels voor dezelfde doelgroep waarvoor SKL de dienstverlening reeds jaren verzorgt. Door deze overlap aan BSO-aanbod vielen de plannen in duigen waar de afgelopen jaren intensief door een ieder aan was gewerkt.
Tot einde 2015 hebben de gemeente en SVL een subsidierelatie gehad. Nu de SVL een marktpartij is, zou de gemeente ook met deze organisatie een contract afsluiten. Vanaf 2016 zouden de gemeente en de SVL een contract sluiten voor een aantal doelgroepen. De SVL heeft hiervan op het laatste moment afgezien.

Selectiecriteria
Op het moment dat de SVL aankondigde in het nieuw te vormen IKC Oudkarspel ook BSO te willen starten, was dat het moment voor de gemeente Langedijk om selectiecriteria op te stellen. Dit initiatief was noodzakelijk, omdat vanuit eerder onderzoek gebleken was dat het kindertal waarvoor het aanbod zou gelden, te beperkt is om door meerdere organisaties het aanbod BSO te laten verzorgen. In de selectieleidraad, waartoe bij het opstellen SVL, SKL en de schoolbesturen de mogelijkheid hebben gekregen inhoudelijk inbreng te hebben, is dan ook als criterium opgenomen dat er ‘één aanbod voor 0 tot 12 jarigen’ moet worden geboden. Er is door SVL verondersteld dat de gemeente met één partij het aanbod wilde verzorgen in het IKC Oudkarspel, terwijl de gemeente aangaf één aanbod binnen het IKC te willen realiseren, waarbij één aanbod  ook gerealiseerd kan worden door een beroep te doen op derden, zoals beschreven staat in de selectieleidraad.

Gesprekken
De geboden handreikingen heeft het bestuur van de SVL niet aangenomen. Tijdens het proces heeft de gemeente diverse malen het initiatief genomen om de partijen nader tot elkaar te brengen met als einddoel een vorm van samenwerking te realiseren. Deze trajecten zijn helaas niet geslaagd. SVL wilde graag zelfstandig verder en zag af van een (bestuurlijke) samenwerking met SKL. SKL kon zich hierin vinden, maar vond het jammer dat SVL niet de voorkeur uitsprak voor een andere vorm van samenwerking.
De schoolbesturen hebben ook nog een handreiking gedaan om oriënterende gesprekken aan te gaan voor een overname. De beide schoolbesturen Stichting de Blauwe Loper en Stichting Atrium vonden het in het belang van de ouders en kinderen om in actie te komen.
De diensten van de SVL zijn altijd gewaardeerd door de gemeente en de scholen. Daarom werd in situaties, waarin de SVL aangaf om financiële redenen niet deel te kunnen nemen aan een bepaalde activiteit voor de kinderen tussen 0 en 12 jaar, altijd geholpen door de schoolbesturen en de SKL om de SVL erbij te houden. Het belang van het behoud van een doorgaande lijn voor de doelgroep kinderen en het gezamenlijk verzorgen van een kwalitatief aanbod aan begeleiding en onderwijs zijn in deze besluiten altijd leidend geweest.
Het is daarom des te meer een klap dat nu met name over SKL in berichtgeving wordt gezegd dat ‘de begeleiding van de SKL niet goed zou zijn’.
Gemeente, Schoolbesturen en SKL kunnen zich absoluut niet vinden in deze kritiek. SKL zet zich al jaren vol energie in voor de opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar, waarbij de kwaliteit altijd voorop staat. Daarbij zijn de belangrijkste betrokkenen, kinderen en ouders, positief over de diensten die SKL levert. Dit geldt voor zowel de kinderopvang, buitenschoolse opvang, als ook de voorschoolse peuteropvang.

Zorgplicht voor doelgroepkinderen
Nu de SVL ter ziele is, zijn de afgelopen dagen alle betrokken partijen, inclusief de SVL, druk in de weer om doelgroepkinderen onderdak te verlenen bij de SKL. Doelgroepkinderen zijn kinderen met een sociaal-medische indicatie of een VVE-indicatie. De SKL heeft zich opgeworpen om zich over deze doelgroepkinderen bij voorrang te ontfermen.