NOORD-HOLLAND - Om ruimte voor groei te bieden aan agrarische bedrijven wil de provincie in heel Noord-Holland maximaal 2 ha aan bebouwing per bedrijf toestaan.

Nu is dat in een deel van de provincie nog 1,5 ha. Voorwaarde is wel dat de landschappelijk kwaliteit gewaarborgd blijft. De nieuwe regels gaan in de loop van 2018 gelden.

Gedeputeerde Landbouw, Jaap Bond: “Dat is goed nieuws voor onze agrarische sector. Hiermee gaan voor iedereen, waar je ook gevestigd bent in Noord-Holland, dezelfde regels gelden.”

Om de landschappelijke kwaliteit te waarborgen werkt de provincie Noord-Holland de komende maanden een aantal ‘nadere regels’ uit. Hierin worden kaders geboden waaraan nieuwe vestigingen of nieuwe bedrijfsuitbreidingen moeten voldoen.

De nieuwe regels gaan gelden vanaf het moment dat deze door Provinciale Staten in de Provinciale Ruimtelijke Verordening zijn vastgelegd. Naar verwachting zal dat in de loop van 2018 zijn. Tot die tijd blijven de huidige regels van kracht.