De uitkomsten van de nulmeting Shared Service Centre Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk (SSC HAL) zijn bekend.

De gemeentebesturen van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk hebben in september 2013 de intentie uitgesproken op een aantal velden (PO, inkoop, financiën en administratie, ICT, huisvesting en facilitaire zaken) te willen samenwerken in de vorm van een Shared Service Center (SSC).

Maart/april 2014 hebben de drie colleges van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk ingestemd met het plan van aanpak om te komen tot een SSC HAL per 1 januari 2016. Vervolgens is besloten tot een nulmeting om een feitelijke rapportage te hebben over de hoofdprocessen en voor advisering over de veranderstrategie en een plan van aanpak voor de opbouw van een SSC HAL. De uitkomsten van de nulmeting zijn nu bekend.

Overeenkomsten en verschillen
De eigen accountants van de gemeenten hebben de nulmeting uitgevoerd, waarbij accountant PWC heeft gecoördineerd.  Naast veel overeenkomsten en kansen, komen uit die nulmeting ook duidelijke, feitelijke verschillen tussen de gemeenten naar voren. Verschillen bijvoorbeeld in schaal, bedrijfsvoering, cultuur en in werkwijze. Het rapport ademt realiteit en haalbaarheid uit.

Het geeft antwoord op de vraag wat de samenwerking in SSC-verband kan opleveren. Opbrengsten zijn realiseerbaar na een periode van 4 tot 7 jaar, waarbij de kosten voor de baten uitgaan.

ICT
Op basis van de ervaringen bij de eerste pilots (Personeels- en Salaris administratie, Inkoop, Risico Beheer en Verzekeringen) blijkt dat zonder een gemeenschappelijke ICT architectuur het weinig zin heeft verder te bouwen aan het SSC.
PWC heeft een aanpak in fasen geadviseerd gebaseerd op het VNG-model.
De colleges hebben besloten dat in de eerste fase de focus zal liggen op ICT, het in stand houden van de drie pilots en de dienstverlening voor Halte Werk. De werking van de intentieovereenkomst wordt tot nader order voor deze onderdelen beperkt. Het betekent ook dat de voorbereidende werkzaamheden voor de overige taakgebieden worden opgeschort.
Voor de ICT zal worden onderzocht, zowel technisch als budgettair, wat nodig is voor één ICT technologie (bodemplaat). De resultaten van dit onderzoek worden dit najaar verwacht. Op basis van dit onderzoek zal besluitvorming door de colleges moeten plaatsvinden over het vervolg.

De vorming van het SSC levert nu al veel energieke samenwerkingsvormen op tussen de gemeenten, dat willen we graag vasthouden en continueren.