LANGEDIJK - In het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 2013-2016 zijn voor het basisonderwijs de leerlijnen Erfgoed, Muziek en Expressie ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat deze leerlijnen op een goede manier ook in de toekomst kunnen doorlopen, stelt het college voor een jaarlijks bedrag van € 5.000,- op te nemen in de begroting. Om het bestaande cultuuraanbod en mogelijk nieuwe initiatieven goed kenbaar en vindbaar te maken, is informatievoorziening en coördinatie nodig. Het voorstel is om daarvoor jaarlijks € 15.000,- op te nemen.

Vier jaar lang is gewerkt aan de culturele leerlijnen erfgoed, muziek en expressie door Interne Cultuur Coördinatoren van de Langedijker basisscholen in samenwerking met de culturele omgeving. De leerlijnen zijn ontwikkeld in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Om ervoor te zorgen dat de basisscholen ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van de leerlijnen, is het voorstel jaarlijks een bedrag van € 5.000,- op te nemen in de begroting.

Informatie- of coördinatiepunt

Muziekeducatie in Langedijk is de afgelopen jaren veranderd door bezuinigingen en de wens om de muziekeducatie breder in de samenleving te leggen. Momenteel laat de gemeente onderzoeken of er behoefte bestaat aan een centraal informatiepunt waar de verschillende vormen en aanbieders van muziekonderwijs bekend zijn. Maar ook of de aanbieders van muziekonderwijs behoefte hebben aan een coördinatiepunt voor hun activiteiten. Beide onderzoeken lopen nog, maar desondanks stelt het college nu al voor om jaarlijks een bedrag van € 15.000,- in de begroting hiervoor op te nemen. Zo kan, na een positief besluit direct doorgegaan worden met de opzet van het informatie- en coördinatiepunt. Dit punt zal niet ondergebracht worden bij de gemeentelijke organisatie, maar worden ingericht bij een organisatie in de Langedijker samenleving.