LANGEDIJK - Het college van B&W van Langedijk heeft de begroting 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. Waar in juni bij het vaststellen van de kadernota nog sprake was van een mogelijk nadelig saldo, heeft het college uiteindelijk de begroting voor 2020 kunnen presenteren met een structureel voordelig saldo.

Zware klus, maar voorzieningenniveau in stand
Wethouder Nieuwenhuizen: ”Na het vaststellen van de kadernota is er hard gewerkt om toch te komen tot een sluitende begroting. Gezien alle ontwikkelingen is dat een zware klus geweest. We hebben ondanks de forse uitdagingen op het gebied van jeugdzorg en WMO, een goede balans weten te vinden in de begroting. Zo kunnen we de voorzieningen die belangrijk zijn voor het dorpse karakter in stand houden en verstevigen. Ook investeren we in leefbaarheid van de dorpen door goed onderhoud van wegen en groen, en door meer toezicht door BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren).

Jeugdhulp
De uitgaven voor de zorg en jeugdhulp stijgen, daarom is dit een van de belangrijke taakvelden waar naar gekeken wordt. Mogelijkheden om de kosten te beperken zonder dat er vooralsnog ingegrepen hoeft te worden in het voorzieningenniveau zijn daarbij erg belangrijk. Wethouder Reijven geeft aan: “Waar het gaat om jeugdhulp - om zorg - ondersteunen we in Langedijk zo vroeg mogelijk met een breed pakket aan preventieve acties en activiteiten. Maar wat die preventieve aanpak feitelijk oplevert, is nog niet altijd duidelijk. Daarom onderzoeken we in de loop van het volgende jaar het effect daarvan. Het college verwacht dat preventie voordelen oplevert, voordelen die vanaf 2021 ook doorwerken in de begroting.”

Veiligheid en leefbaarheid
Naast de zorg en jeugdhulp blijven de leefomgeving en veiligheid belangrijke speerpunten van het college. Burgemeester Kompier vindt het belangrijk dat er voldoende toezicht blijft binnen de gemeente: “Met extra BOA-capaciteit wil ons college inzetten op meer toezicht in de openbare ruimte. Hier valt ook het varen onder.”

Doorvaarbaarheid
Het college kijkt ook naar de toekomst. De ontwikkeling van de doorvaarbaarheid past daar goed in. Wethouder Jongenelen is dan ook trots dat ondanks dat er kritisch gekeken moest worden naar de planning en financierbaarheid van Langedijk Ontwikkelt Met Water, er geen projecten gestopt of geannuleerd hoeven te worden: “We hebben alleen nieuwe projecten wat realistischer in de tijd weggezet. De doortrekking Achterburggracht - Machinesloot en de aanpak van de Broekerhaven gaan gewoon door. Over het doorvaarbaar maken van de verbinding Vroonermeer-Twuyvermeer, is het eerste gesprek begonnen”.

Duurzame toekomst
Tenslotte is er binnen het college veel aandacht voor duurzaamheid. Wethouder Langedijk: “Investeren in duurzaamheid is investeren in de toekomst van Langedijk. Het inrichten van een duurzaamheidsportaal voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties is daarbij een belangrijke stap. Net zoals het bijdragen aan een duurzaam Museum Broekerveiling.”

Wethouder Nieuwenhuizen is trots dat het gelukt is om een sluitende begroting te presenteren met oog voor de inhoud, en niet alleen voor de financiën. “De gemeente staat ook in de toekomst nog voor voldoende uitdagingen, maar gezamenlijk leggen we een goede basis voor die toekomst.”

De programmabegroting is te vinden op www.langedijk.begroting-2020.nl.