LANGEDIJK - De gemeenteraad heeft op 26 maart 2019 het Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (LIVP) vastgesteld. Dit is de nieuwe beleidskoers op het gebied van veiligheid voor de komende vier jaar. Het beleid wordt jaarlijks vertaald in een uitvoeringsprogramma. Op 16 april heeft het college daarom het uitvoeringsprogramma veiligheid voor 2019 vastgesteld.

Het uitvoeringsprogramma veiligheid voor 2019 vormt een overzicht van acties en maatregelen bij de vastgestelde prioriteiten en thema’s.

Vier prioriteiten en uitgangspunten

In het LIVP 2019-2022 zijn vier prioriteiten benoemd. Dit zijn:

- sociale kwaliteit (intermenselijke relaties),
-jeugd, alcohol en drugs,
-georganiseerde ondermijnende criminaliteit,
-informatieveiligheid (waaronder cybercrime).

De uitgangspunten die daarbij zijn benoemd, zijn:

-Langedijk zet preventief in waar mogelijk.
-Langedijk werkt samen met partners in netwerkverband en een sluitende keten.
-Langedijk communiceert actief richting inwoners over veiligheid.
-Langedijk opereert integraal op grond van een goede informatiepositie.

Deze prioriteiten en uitgangspunten worden toegelicht in het veiligheidsplan. Bovendien worden in een jaarlijks uitvoeringsprogramma de prioriteiten en uitgangspunten concreet gemaakt.

Naast wettelijke verplichtingen heeft de gemeente met verschillende veiligheidsvraagstukken te maken. Dit zorgt ervoor dat de gemeente, in samenwerking met diverse ketenpartners, een regierol heeft binnen het lokaal veiligheidsdomein. Dit vraagt om een duidelijke rol- en taakverdeling.

Algemene thema’s

Ook op de algemene thema’s binnen het veiligheidsdomein wordt jaarlijks inzet gepleegd. Algemene thema’s zijn veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid (zoals verkeers- en brandveiligheid) en integriteit en veiligheid. Deze zijn verder uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma.