LANGEDIJK - Het college van Langedijk vraagt de gemeenteraad binnenkort in te stemmen met het Stedenbouwkundig Beeldkwaliteitsplan voor de woningbouwontwikkeling aan de westkant van Sint Pancras. Wethouder Ad Jongenelen: “Het beeldkwaliteitsplan borgt het dorpse en groene karakter van dit deel van Sint Pancras.

”Het gaat hierbij om woningbouw in diepe achtertuinen van verschillende percelen langs de Gedempte Veert. Het plan voorziet in maximaal 76 nieuwe, veelal vrijstaande woningen. In 2011 heeft de gemeenteraad een gebiedsvisie voor de Westrand van Sint Pancras vastgesteld. In deze visie is opgenomen dat er per woning aan de Benedenweg maximaal één woning langs de Gedempte Veert mag worden gebouwd.

In de eerste helft van 2018 heeft de gemeente gesproken met alle betreffende grondeigenaren in het gebied. Vervolgens is een Stedenbouwkundig Beeldkwaliteitsplan opgesteld en afgestemd met de Coöperatie Gedempte Veert. De coöperatie vertegenwoordigt een groot deel van de grondeigenaren die op korte termijn willen bouwen. In het beeldkwaliteitsplan is rekening gehouden met wensen van de kaveleigenaren, ook met degenen die geen woningbouwmogelijkheid wensen. In het plan wordt het dorpse en groene karakter van de Gedempte Veert op allerlei manieren geborgd. Zo verspringt de rooilijn van de nieuwe woningen en krijgen de woningen verschillende goothoogten en volumes.

“Het Stedenbouwkundig Beeldkwaliteitsplan biedt heldere kaders voor een mooie, ruimtelijke ontwikkeling”, aldus wethouder Jongenelen. “Maar ik ben met name blij dat het plan in goede samenwerking met de coöperatie tot stand is gekomen.”De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het plan. Hierna sluiten gemeente en coöperatie een anterieure overeenkomst af. Vervolgens wordt het bestemmingsplan in procedure gebracht. Naar verwachting kan de eerste woning in 2021 worden gebouwd.