SINT PANCRAS - Op 22 oktober heeft de gemeente een inwonersbijeenkomst georganiseerd over de verkeerssituatie in Sint Pancras. Vanwege het coronavirus werd de bijeenkomst online gehouden. Met ruim 65 deelnemers was er een goede opkomst.


De verkeersdrukte in Sint Pancras is al jaren een belangrijk onderwerp van gesprek. De gemeente heeft al verschillende onderzoeken uitgevoerd, onder andere naar de hoeveelheid doorgaand verkeer. Wethouder Nils Langedijk: “De verkeerssituatie in Sint Pancras is al 50 jaar een veelbesproken onderwerp. Dit is de volgende stap in het proces om samen met bewoners tot een plan te komen om de druk van de hoofdstructuur af te halen. Dit is niet eenvoudig, maar door met elkaar in gesprek te gaan en na te denken over de verschillende thema’s die zijn voortgekomen uit de vorige avond, willen we voor het eind van het jaar een richting kiezen om zo de verkeersstructuur in Sint Pancras te verbeteren. Tijdens de bijeenkomst hebben we constructief met elkaar gesproken. Duizend-en-een ideeën zijn de tafel gepasseerd. Ik voelde een groot enthousiasme bij de deelnemers. We gaan integraal alles oppakken en intensief met elkaar de volgende fase in.”

Uitkomsten
Tijdens drie gespreksrondes werden de zeven thema’s inrichting wegen en ruimtegebruik, verkeersveiligheid en snelheid, positie fietser en voetganger, routes van en naar het dorp, parkeren op en langs de rijbaan, kwaliteit van de leefomgeving en hoe omgaan met de woningbouwopgave en inbreidingslocaties besproken. Alle deelnemers werden ingedeeld in virtuele gesprekstafels waarin samen nagedacht werd over een van de thema’s. Na afloop van de tafelgesprekken werden de uitkomsten met elkaar gedeeld. Iedereen is het er over eens dat er te hard gereden wordt in Sint Pancras, het verlagen van de snelheid is belangrijk. Dat is ook een opdracht voor de Pancrassers zelf moesten veel aanwezigen toegeven. Het moet veiliger worden voor fietsers en wandelaars. Verbreding van de stoepen, het invoeren van eenrichtingsverkeer en toepassen van fietsstraten zou hier een mogelijke oplossing voor zijn. Ook zijn nieuwe ontsluitingswegen voor fietsers en auto’s uitvoerig besproken, maar hierover liepen de meningen uiteen.

Vervolgstappen
De resultaten van de bijeenkomst worden verwerkt en verder uitgewerkt tijdens een uitwerksessie in week 46, de definitieve datum wordt nog vastgesteld. In november en december wordt met de gekozen oplossingen een conceptplan opgesteld. Het conceptplan wordt in januari toegelicht. Als u deel wilt nemen aan de uitwerksessie en/of aanwezig wilt zijn bij de toelichting van het conceptplan, dan kunt u dat alvast aangeven door te mailen naar m.koning@gemeentelangedijk.nl.