LANGEDIJK - Het college van de gemeente Langedijk heeft de gemeenteraad de Jaarstukken 2017, de 1 e Tussenrapportage 2018 en de Kadernota 2019 aangeboden. Daaruit blijkt dat het Langedijk financieel weer voor de wind gaat.

Het nieuwe bestuursakkoord 2018 – 2022 dat de nieuwe Langedijker coalitie onlangs presenteerde, heet ‘De vaart in Langedijk!’. Uit de gepresenteerde financiële rapportages blijkt dat Langedijk nu ook de financiële middelen heeft om ‘de vaart’ erin te brengen.

Jaarstukken 2017
De Jaarstukken 2017 sluiten met een voordelig saldo van € 1,4 miljoen. Dit saldo bestaat uit twee onderdelen: het saldo uit grondexploitaties van € 836.000 en het saldo uit reguliere bedrijfsvoering van € 573.000. Het jaar 2017 begon als een uitdaging voor de gemeente Langedijk. De primaire begroting startte met een positief saldo van € 40.000. Door strak budgetbeheer en enkele meevallers heeft de gemeente Langedijk het jaar kunnen afsluiten met een mooi resultaat. Zo had de aantrekkende economie een positief effect op de hoogte van de algemene uitkering en op de grondexploitatie. En Langedijk bleek onder het overgangsrecht voor de afbouw van de heffing precariobelasting te vallen.

1 e Tussenrapportage 2018
Gedurende het lopende begrotingsjaar kunnen wijzigingen plaatsvinden door bijvoorbeeld beleid of wet- en regelgeving. In een 1 e Tussenrapportage worden financiële ontwikkelingen toegelicht die zich na de programmabegroting 2018 hebben voorgedaan. In de 1e Tussenrapportage 2018 zijn de hieruit voortvloeiende financiële mutaties voor het jaar 2018 verwerkt. De extra lasten bedragen € 323.000. Deze worden onder andere veroorzaakt door een inflatiecorrectie en extra kosten als gevolg van hogere eisen op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Desondanks blijft een mooi positief begrotingssaldo over van € 2.171.000.

Beleidsarme kadernota 2019
Een kadernota bevat de financiële kaders voor de komende vier jaar en is hét document om nieuw beleid, aansluitend bij het collegeprogramma, aan te vragen. Eens in de vier jaar geldt een uitzondering op het karakter van deze rapportage, namelijk wanneer er gemeenteraadsverkiezingen zijn. Het jaar 2018 is zo’n jaar: het door de nieuwe coalitie opgestelde bestuursakkoord ‘De vaart in Langedijk!’ vormt de leidraad voor het nog door het college op te stellen collegeprogramma. Als dit er is, kan een concrete vertaling plaatsvinden in beleid, acties en financiële gevolgen. De Kadernota 2019 bevat daarom geen nieuw beleid.

Sluitend meerjarenperspectief
In de Kadernota 2019 wordt het meerjarenperspectief geschetst. Over de jaren 2019 – 2022 ontwikkelt het zich positief, respectievelijk € 775.000, € 517.000, € 1.455.000 en € 86.000. In de maartcirculaire staat beschreven dat het Rijk deze extra gelden de komende jaren naar de gemeenten laat toestromen. Enige voorzichtigheid is wel geboden omdat tegenover de extra gelden, extra taken staan waar nog onvoldoende duidelijkheid over bestaat.

Financieel gaat het Langedijk weer voor de wind: het meerjarenperspectief is structureel sluitend. De komende jaren staat Langedijk voor de uitdaging om te komen tot een bredere en slagvaardiger organisatie.