LANGEDIJK - Gemeente Langedijk presenteert een sluitende financiële programmabegroting voor 2019. Ook voor de jaren 2019 tot en met 2022 verwacht Langedijk een positief structureel begrotingssaldo.

De gemeente Langedijk ziet zich gesteld voor nieuwe uitdagingen. Voorbeelden zijn de ambtelijke of bestuurlijke fusie met Heerhugowaard en nieuwe samenwerkingsvormen tussen verschillende overheidslagen. Ook wetswijzigingen vanuit het Rijk zijn van invloed, zoals de transitie van de Omgevingswet, de invoering van het abonnementstarief van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), stijgende zorgkosten en dalende Rijksbijdragen.

Lokaal wil Langedijk zich verder blijven ontwikkelen als aantrekkelijke gemeente voor bewoners, bedrijven en bezoekers door bijvoorbeeld participatie van inwoners te stimuleren en het project Langedijk ontwikkelt met water - gericht op waterrecreatie en herstel van historische vaarroutes – tot een succes te maken. Omdat het collegeprogramma voor de komende vier jaar nog niet gereed is, biedt het college aan de raad begin 2019 een aparte begrotingswijziging met voorstellen voor nieuw beleid. De raad start deze maand met het opstellen van een raadsprogramma, ook hiervoor biedt de wijziging dan ruimte. De gemeenteraad komt vervolgens met een reactie en voorstellen. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: ”De gemeenteraad krijgt alle ruimte om de begroting mede vorm te geven. We verwachten dat de begrotingswijziging eind dit jaar gereed is.”