LANGEDIJK - Inwoners uit Langedijk die in 2017 gebruik maakten van de Wmo en Jeugdhulp zijn over het algemeen positief over de ondersteuning die zij ontvingen. Dat blijkt uit onafhankelijke onderzoek onder cliënten van de Wmo en Jeugdwet.

Over het jaar 2017 zijn veel cliënten Wmo en Jeugd tevreden. Zowel Jeugd als Wmo-cliënten waarderen het als er naar hen geluisterd wordt. Een aandachtspunt met betrekking tot de Wmo is de informatievoorziening vanuit de gemeente: “Je moet zelf alles uitzoeken en bedenken en dan pas je aanvraag doen”, vermeld een Wmo-cliënt. De Jeugd-cliënten zijn met name erg te spreken over de omgang tussen hen en de hulpverlener. De aandachtspunten bij Jeugdhulp zijn de wachttijden en de communicatie tussen hulpverleners.

De Cliëntadviesraad (CAR) van gemeente Langedijk heeft gereageerd op het onderzoek en adviseert de gemeente om onder meer de samenwerking te verbeteren, in het belang van de cliënt. Ook adviseert de CAR om toe te werken naar een verhoogde bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Een onafhankelijk cliëntondersteuning kan een cliënt helpen in de gesprekken met de gemeente, adviseren, informatie geven en helpen bij het zoeken naar zorg.

Resultaten Jeugd-onderzoek
Over het algemeen zijn Jeugd-cliënten tevreden over de dienstverlening, zij voelen zich serieus genomen en met respect behandeld. De respondenten gaven aan zich beter te voelen en beter voor zichzelf op te kunnen komen door de ontvangen hulp. Bij de jeugd spelen de ouders een belangrijke rol in het zoeken naar jeugdhulp, maar ook de huisarts verwijst vaak door. Ruim 60% van de Jeugd-cliënten wist vooraf waar hij of zij terecht kon voor hulp, dat is 7% meer dan een jaar eerder. De mogelijkheid tot onafhankelijke ondersteuning is ook bekender geworden ten opzichte van het jaar daarvoor. Het minst zijn ze te spreken over de snelheid van de hulp, alhoewel de waardering hierover is toegenomen in vergelijking met 2016.

Resultaten Wmo-onderzoek
Wmo-cliënten zijn doorgaans zeer positief over de ontvangen ondersteuning. Ruim 80% geeft aan zich beter te redden en een betere kwaliteit van leven te hebben. Zij voelen zich serieus genomen en driekwart van de respondenten is positief over de snelheid van de hulp. Daarnaast vindt 77% dat er samen naar een oplossing is gezocht. Wmo-cliënten weten de weg naar hulp goed te vinden; ruim acht op de tien cliënten wist vooraf waar ze terecht konden, dat is gelijk aan het jaar daarvoor. Bijna de helft van de cliënten was op de hoogte van de mogelijkheid tot onafhankelijke ondersteuning.

Onafhankelijk onderzoek
Begin dit jaar is onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van cliënten Jeugd en Wmo over 2017. In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet is dit een jaarlijkse verplichting. Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research. De respons onder cliënten met jeugdhulp in 2017 is met 26% relatief laag, maar 6% meer dan het jaar daarvoor. Bij Wmo-cliënten is de respons 44%. De resultaten van beide onderzoeken zijn uitgewerkt in factsheets die u kunt raadplegen op www.gemeentelangedijk.nl.