ALKMAAR - De provincie Noord-Holland treft maatregelen om de bouwstop voor de Leeghwaterbrug op te heffen, die op 15 mei 2018 is afgekondigd.

In de afgelopen weken voerde de provincie diverse gesprekken met de verantwoordelijke aannemer. Deze gesprekken leidden tot de conclusie dat ingrijpen door de provincie in de projectorganisatie van de aannemer nodig is, zodat de bouwstop op korte termijn volledig kan worden opgeheven. Het is van het grootste belang dat het werk zo snel mogelijk herstart om uitloop van de werkzaamheden te voorkomen.

Noodzakelijke ingreep in projectorganisatie
De provincie is voor grote projecten, zoals de vernieuwing van de Leeghwaterbrug, opdrachtgever en sluit een contract af met een aannemer. Die is, als opdrachtnemer, verantwoordelijk voor de volledige uitvoering van het project. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook vergunningsaanvragen. De bouwstop van de Leeghwaterbrug was het gevolg van het niet voldoen aan een aantal vergunningsvereisten op het vlak van de veiligheid. De provincie achtte het noodzakelijk om in te grijpen vanwege de duur van de bouwstop en de mogelijke gevolgen daarvan. Na overleg tussen provincie en aannemer voert de aannemer diverse maatregelen door. Zo nemen 2 gespecialiseerde provinciemedewerkers deel aan de voorbereiding van het werk. Daarnaast wordt de projectorganisatie bij de aannemer uitgebreid, de projectleiding vervangen en gelden er herziene procedures en werkwijzen.

Veilige, planningsconforme uitvoering
Begin juli 2018 stelde de provincie de aannemer formeel in gebreke. De aannemer werd daarbij gesommeerd een goed herstelplan, inclusief planning, aan te leveren. Die ingebrekestelling blijft gehandhaafd, zodat de provincie (juridische) actie kan ondernemen als dat alsnog nodig mocht blijken. Op dit moment gaat de provincie er echter vanuit dat de genomen maatregelen volstaan om de werkzaamheden volgens eerder gemaakte afspraken te realiseren en af te ronden. De provincie hecht groot belang aan een veilige en planningsconforme uitvoering van het werk door de opdrachtnemer, zodat weggebruikers en omgeving niet te maken krijgen met meer overlast dan voorzien.

Meer informatie
Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 0800 - 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden aan Leeghwaterbrug zijn ook te volgen via de projectpagina.