LANGEDIJK - Veiligheid is van ons allemaal. Dat is de titel van het nieuwe Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (LIVP) waarmee het college op 26 februari heeft ingestemd. Het college stelt dit plan voor aan de gemeenteraad als de nieuwe beleidskoers op het gebied van veiligheid voor de komende vier jaar. De gemeenteraad vergadert over dit plan in maart.

Gemeente Langedijk werkt actief aan het handhaven van de openbare orde en veiligheid van inwoners. De gemeente werkt daarin samen met partners, zoals politie, scholen, welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen, ondernemers en inwoners. Samen vormen deze partners een netwerk in het voorkomen en beperken van risico’s die de openbare orde en veiligheid bedreigen. Veiligheid wordt daarmee een onderwerp dat iedereen raakt en waar iedereen een rol in speelt.

Vier prioriteiten en uitgangspunten

Tijdens een politiek-bestuurlijke avond in januari hebben burgerraadsleden en raadsleden meegepraat over de prioriteiten voor het LIVP 2019-2022. De vier prioriteiten die tijdens de avond zijn aangemerkt, zijn:

- sociale kwaliteit (intermenselijke relaties),
- jeugd, alcohol en drugs,
- georganiseerde ondermijnende criminaliteit,
- informatieveiligheid (waaronder cybercrime).

De uitgangspunten die daarbij zijn benoemd, zijn:

- Langedijk zet preventief in waar mogelijk.
- Langedijk werkt samen met partners in netwerkverband en een sluitende keten.
- Langedijk communiceert actief richting inwoners over veiligheid.
- Langedijk opereert integraal op grond van een goede informatiepositie.

Deze prioriteiten en uitgangspunten worden toegelicht in het veiligheidsplan."

Waarom een nieuw LIVP?
Het huidige LIVP loopt af. Het LIVP 2019-2022 is opgesteld om een effectieve invulling te blijven geven aan de regierol van de gemeente op het gebied van veiligheid. De gemeente heeft hierin wettelijke verplichtingen, zoals onder andere vastgelegd in de Gemeentewet en de Wet veiligheidsregio’s. Daarnaast heeft de gemeente met verschillende veiligheidsvraagstukken te maken. Dit zorgt ervoor dat de gemeente, in samenwerking met diverse ketenpartners, een regierol heeft binnen het lokaal veiligheidsdomein. Een effectieve inzet op het veiligheidsdomein vereist strategische keuzes. Deze keuzes worden verankerd in het LIVP.