DIJK EN WAARD - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dijk en Waard legt een sluitende begroting voor 2024 voor aan de gemeenteraad. De begroting past bij de groei die de gemeente doormaakt en zorgt ervoor dat ambities kunnen worden waargemaakt.


Voor de jaren vanaf 2026 zijn er bij alle gemeenten in Nederland onzekerheden en financiële zorgen. Dijk en Waard is daar geen uitzondering op en benadert dit met realiteitszin. De gemeenteraad behandelt de begroting op dinsdag 7 november.

Wethouder Financiën, Fred Ruiten is tevreden. "Het is ons gelukt om voor het jaar 2024 een begroting met een positief saldo te presenteren. Dat betekent dat we onze voornemens en ambities uit het coalitieakkoord kunnen waarmaken. We sluiten onze ogen niet voor de onzekerheden die er vanaf 2026 zijn, maar dat betekent niet dat wat we voor Dijk en Waard aan het opbouwen zijn, stop zetten; we werken door aan wat voor de komende jaren nodig is voor onze inwoners."

Investeringen en groei

"We investeren fors in de vele lopende projecten gericht op meer en passende woningen te kunnen bouwen voor iedereen en in de bijpassende infrastructuur. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Stationsgebied waar de komende jaren een steeds fraaier verblijfsgebied zal ontstaan Ook blijven we investeren in goede jeugdzorg en gezonde en duurzame onderwijshuisvesting. We gaan meer subsidie verstrekken, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van buurt- en dorpshuizen, waardoor die een breder aanbod kunnen bieden aan jong en oud. We blijven ons inzetten voor een goed armoedebeleid en we ondersteunen de verduurzaming van woningen van mensen met een smalle portemonnee." Daarbij blijft de stijging van de OZB beperkt tot de inflatie.

Realiteitszin

De meerjarenbegroting is voor 2026 niet sluitend. Dit wordt 'het ravijnjaar' genoemd. De Rijksoverheid heeft de intentie om vanaf dat jaar de algemene uitkering fors te verlagen. Zoals het er nu naar uitziet betekent dat voor gemeente Dijk en Waard een gat van 12 miljoen euro. Dat is een fors bedrag voor de begroting die in 2024 bijna 290 miljoen euro bedraagt.

Wethouder Fred Ruiten ziet het echter met vertrouwen tegemoet. "Alle gemeenten in het land hebben een probleem als de Rijksoverheid dit doorzet en dat zal effect hebben op de ambities van het Rijk op het gebied van wonen, verduurzaming en klimaatadaptatie. De Vereniging Nederlandse Gemeenten spreekt hierover met het Rijk en adviseert gemeentes de tekorten te laten zien. Natuurlijk gaan we niet zitten wachten op de ontwikkelingen maar houden we rekening met een minder vergaande bezuiniging van het Rijk. We brengen de risico's in kaart en kijken welke mogelijkheden we hebben om te besparen zodat we maatregelen kunnen nemen wanneer dat nodig is. Dijk en Waard is een financieel gezonde gemeente, we hebben een goede vermogenspositie en een prima weerstandsvermogen. Daarmee hebben we ook een goede buffer om incidentele tegenvallers in de toekomst op te vangen. We trappen daarom niet op de rem maar zetten onze ontwikkeling en groei onverminderd door."