LANGEDIJK - Agribusiness, bouw en leisure. Deze branches bieden volgens de Economische Visie Langedijk 2019 – 2030 de meeste kansen op economische groei in Langedijk. In de nieuwe visie, die op 11 juni 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad, staan ambitieuze doelstellingen op onder andere het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, recreatie, duurzaamheid en innovatie in relatie tot kansen op economische groei. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: “We beschikken hiermee over een actueel economisch beleidskader en een bruikbaar werkdocument om deze doelstellingen handen en voeten te geven.”

De laatste economische visie met de titel Langedijk onderneemt dateert van 2011. Tijdens een overleg met de ondernemersverenigingen in 2017 werd gezamenlijk geconstateerd dat het nodig was deze visie te actualiseren gezien de grote economische veranderingen, zoals de opkomst van het internet. In het najaar van 2017 stelde de gemeenteraad budget beschikbaar voor het opstellen van een nieuwe economische visie.

Ambitieuze doelstellingen
Het proces werd begeleid door Bureau Buiten, dat in het voorjaar van 2018 van start is gegaan. Een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk (AOL), Bedrijfskring Langedijk (BKL), Stichting Toeristische Promotie Langedijk (STPL) en Land- en Tuinbouw Organisatie Langedijk (LTO Noord) was vanaf de start intensief betrokken bij het opstellen van de visie. Mede door inbreng van de ondernemersverenigingen zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd om de lokale en regionale economie te stimuleren. Zo willen gemeente en ondernemers werken aan betere bereikbaarheid door Langedijk voor (vracht-)verkeer, per fiets en OV goed lokaal en regionaal te verbinden. Ook wordt gekeken hoe vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt kwalitatief en kwantitatief beter op elkaar aan kunnen sluiten. De nieuwe visie vertaalt zich onder andere in groei van de werkgelegenheid, een aantrekkelijker gemeente en in een duurzame economie voor de periode 2019 - 2030. Om deze ambities gestalte te geven, is een concreet en praktijkgericht uitvoeringsprogramma opgesteld.

Up-to-date beleidsdocument
Wethouder Nieuwenhuizen is blij met de nieuwe visie. “Ook in het licht van de ambtelijke fusie met Heerhugowaard, is het voor ons als Langedijk belangrijk te weten waar onze sterke kanten liggen en waarop we ons moeten focussen. Dat maakt ons een goede gesprekspartner. We hebben nu een up-to-date beleidsdocument om de komende jaren – hopelijk in samenwerking met de ondernemersverenigingen - economische vooruitgang te boeken.”