LANGEDIJK - Op 26 juli 2018 ontving de gemeenteraad van de gemeente Langedijk een memo van het college waarin melding gemaakt wordt van een door Parlan, organisatie voor jeugd- en opvoedhulp ingestelde tijdelijke aanmeldstop jeugd-GGZ.

Wederom, na de op 3 mei 2017 ingestelde tijdelijke aanmeldstop Triversum voor jeugd-GGZ, worden kinderen en hun verzorgers met een hulpvraag voor de hoog specialistische jeugd geestelijke gezondheidszorg in de regio Alkmaar geconfronteerd dat hun hulpvraag niet in behandeling genomen wordt.

In de persberichten van gemeente (26 juli 2018) en “netwerkorganisatie regio Alkmaar (3 mei 2017) wordt op bijna gelijkluidende wijze ingezoomd op oorzaken en wat de betrokken organisaties, maar ook de netwerkorganisatie regio Alkmaar in oplossende zin gaan doen.

Uit de website van jeugd-GGZ aanbieder Parlan blijkt dat de aanmeldstop reeds op 3 juli 2018 ingegaan is en dat Parlan “Om de capaciteit zo snel mogelijk op orde te krijgen, de nodige maatregelen neemt”.

De raadsvragen van GroenLinks zijn erop gericht duidelijkheid te verkrijgen over achterliggende oorzaken en de maatregelen die door het college genomen worden om aan deze verantwoordelijkheid in het kader van de Jeugdwet invulling te geven. Namelijk het garanderen dat tijdig aan jeugdigen de benodigde zorg in het kader van de jeugd-GGZ verstrekt kan worden Tevens zijn de vragen erop gericht duidelijkheid te verkrijgen over de wijze waarop het college gaat borgen dat deze tweede aanmeldstop jeugd-GGZ binnen 15 maanden zich niet wederom herhaalt.

Op 6 december 2017 hebben de Regio Alkmaar en de jeugdhulpaanbieders aangegeven garant te staan voor goede jeugdhulp. Naar aanleiding van de in gezamenlijkheid gevonden oplossing voor het conflict over de tariefstelling door Netwerkorganisatie regio Alkmaar, dat door zes instellingen voor de voorzieningenrechter gebracht was. Door de woordvoerder namens de gemeenten in de regio Alkmaar werd daarbij uitgesproken: “ Geen kind tussen wal en schip; dat is steeds ons gezamenlijke doel en daar spannen wij ons gezamenlijk voor in. Kinderen en gezinnen moeten altijd kunnen rekenen op goede hulp.”

GroenLinks verzoekt het college van B&W gemeente Langedijk de gestelde vragen schriftelijk te beantwoorden.

Onderstaand de vragen die fractievoorzitter Soledad van Eijk heeft gestuurd aan het college van Langedijk:

- Op welk tijdstip is het college van B&W cq de portefeuillehouder Jeugdzorg door “ de Netwerkorganisatie regio Alkmaar” die voor de samenwerkende gemeentes de wettelijke taak van de gemeentes op dit beleidsonderdeel ten uitvoer brengt, op de hoogte gebracht dat een tijdelijk personeelstekort en groei van het aantal aanmeldingen noopt tot het instellen van een “aanmeldstop”?

- Welke maatregelen, naast hetgeen door de Netwerkorganisatie regio Alkmaar reeds geïnitieerd heeft het college genomen opdat alle kinderen, ouders en verwijzers in de gemeente Langedijk de benodigde jeugd GGZorg verkrijgen, binnen de daarvoor gestelde termijnen waarvoor de gemeente Langedijk op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk is?

Betreffende aanbieder geeft op haar website aan dat zij “om de capaciteit zo snel mogelijk op orde te krijgen, de nodige maatregelen neemt.”
- Waaruit bestaan deze benodigde maatregelen en op welke wijze wordt de effectiviteit daarvan door het college gemonitord?

- Op welk moment is het college cq de portefeuillehouder door de betrokken aanbieder op de hoogte gebracht dat de wachtlijsten Jeugd GGZ (weer) oplopen?Wat is de reden dat de raad hiervan pas op 26 juli in kennis wordt gesteld?

- Wat is de ontwikkeling van de wachtlijsten bij aanbieders in de regio Alkmaar op het onderdeel Jeugd GGZ? ( periode 1 juli 2017 -26 juli 2018)

- Op welke wijze gaat het college borgen dat de Netwerkorganisatie regio Alkmaar, die voor o.a. voor de gemeente Langedijk de wettelijke taken op het terrein van de Jeugdwet, waaronder de Jeugd GGZ, aanbesteed er voor zorg gaat dragen dat herhaling van het jaarlijks oplopen van de wachtlijsten Jeugd GGZ bij aanbieders van deze voorziening leidt tot “aanmeldstops” voor nieuwe zorgvragenden (aanmelders) voor zorg in het kader van de jeugd GGZ?