LANGEDIJK - Het college van burgemeester en wethouders van Langedijk heeft het collegeprogramma 2014-2018 “Samen verantwoordelijk” geëvalueerd. Hieruit blijkt dat 64% van de gestelde doelen zijn bereikt en 24% van de doelen deels zijn bereikt. 8% is niet meetbaar en 4% is niet bereikt.

De doelen die het college zich vier jaar geleden heeft gesteld, zijn grotendeels behaald. Het behouden en versterken van de samenwerking in de regio, brede betrokkenheid in de samenleving en een financieel gezonde gemeente.

Regionale samenwerking

De borging van de kwaliteit en kwetsbaarheid is gerealiseerd in de afgelopen collegeperiode door het vergroten van samenwerking met Heerhugowaard. Bij de nieuwe taken en opgaven wordt eerst onderzocht wat samen kan worden gedaan binnen de regio. Op inkoop wordt samengewerkt zowel binnen als buiten deze regio.

Betrokkenheid samenleving

Het college wilde meer gebruik maken van de denk- en doe-kracht van Langedijkers. Uit onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ van 2017 blijkt dat Langedijkers meer betrokken voelen bij hun buurt (7,4) en dat ze hun leefomgeving als prettig ervaren (8). Inwoners geven een 5,7 voor de betrokkenheid bij de totstandkoming van beleid. Dat is lager dan de benchmark met vergelijkbare gemeenten. “Betrokkenheid is niet makkelijk meetbaar”, legt het college uit. “Bij startnotities zijn stakeholders in beeld en uitgenodigd om inbreng te hebben. Er zijn mooie initiatieven ontplooid de afgelopen jaren, zoals ‘Langedijk ontwikkelt met water’, de IKC-locatie Sint Pancras, De Nieuwe Veiling en Broekerplein. Deze projecten komen interactief tot stand.”

Financiën op orde

Financieel gezien heeft het college in 2015, 2016 en 2017 steeds sluitende jaarrekeningen laten zien. Het weerstandsvermogen is versterkt en de risico’s op grondexploitaties zijn verkleind door de verkoop van gronden.

Wmo, jeugd en participatie

Vier jaar geleden stelde het college zich ten doel de taken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet op financieel verantwoorde wijze uit te voeren. De samenhang tussen de drie sociale gebieden is verbeterd met de aanpak ‘één gezin, één plan’. Door de verhuizing van de teams Wmo en Jeugd naar De Binding wordt gewerkt aan een integrale toegang voor hulp en ondersteuning. Ook is er meer samenwerking op het gebied van jeugd en veiligheid.

Nog enkele zaken die het college op zijn naam kan schrijven:

  • De veiligheid rond scholen is verbeterd, er zijn minder incidenten.
  • In alle dorpen zijn Integrale Kindcentra (IKC) gerealiseerd.
  • Het afvalbrengstation is geopend op Bedrijvenpark Breekland.
  • Sociale dienst Halte Werk opgericht, samenwerking tussen gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk.
  • Gebouw ‘De Overbrugging’ is leeg gespeeld: de muziekverenigingen zijn verhuisd naar De Duizend Eilandenschool, WonenPlusWelzijn heeft onderdak gevonden in ‘de Anbouw’ en CompleetFM ging naar De Binding.
  • Nieuw subsidiebeleid en accommodatiebeleid.
  • Onderhoud wegen op peil, zoals vernieuwing Oostelijke Randweg en Westelijke Randweg, aanpassing Bovenweg, renovatie Raadhuisbuurt.
  • De verkeersveiligheid is verbeterd, er zijn minder ongevallen.
  • Ook is de bereikbaarheid van de gemeente verbeterd en de aansluiting op provinciale wegen geoptimaliseerd.

De evaluatie van het collegeprogramma wordt ter kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd.