HEERHUGOWAARD - Het stationsgebied Dijk en Waard is volop in beweging en vormt een belangrijke schakel tussen stad, dorp en regio. De hoge ambities voor het gebied zijn eerder al vastgelegd in het Masterplan Stationsgebied Dijk en Waard. Dinsdag 30 maart is er voor geïnteresseerden een online bijeenkomst over de manier waarop de ambities juridisch planologische geborgd gaan worden in het Programma Stationsgebied Dijk en Waard en de uitgangspunten voor het uiteindelijke bestemmingsplan en de milieurapportage.

Het concept-Programma Stationsgebied Dijk en Waard, de nota van Uitgangspunten bestemmingsplan verbrede reikwijdte Stationsgebied Dijk en Waard (NvU) en de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Stationsgebied Dijk en Waard (NRD) liggen voor eenieder ter inzage bij de gemeente Heerhugowaard met ingang van zaterdag 13 maart 2021 gedurende 6 weken ter inzage bij het gemeentehuis en zijn ook te vinden op www.heerhugowaard.nl/stationsgebied.

Voor belangstellenden, ondernemers, omwonenden en toekomstige bewoners is er 30 maart 2021 van 20.00 tot 21.00 uur een digitale inloop. Zij kunnen dan hun vragen stellen over het Programma, de nota en de notitie. Aanmelden kan door een mail te sturen naar m.meelissen@heerhugowaard.nl onder vermelding van 'Inloopbijeenkomst Stationsgebied'. Wie hier niet bij aanwezig kan zijn, kan ook vragen per mail stellen via mevrouw S. Jansma (planjurist), s.jansma@heerhugowaard.nl. Wie een persoonlijk gesprek wenst, kan dit aangeven in de mail.

Ambities
Het Programma Stationsgebied Dijk en Waard bevat de uitwerking van de ambities voor het Stationsgebied Dijk en Waard zoals die in november 2020 zijn vastgesteld door de Raad in het Masterplan Stationsgebied Dijk en Waard. In het Programma staat de manier waarop de gemeente deze ambities de komende jaren wil verwezenlijken. Het 'Programma' is een nieuw instrument van de Omgevingswet.

Voorafgaand aan het bestemmingsplan verbrede reikwijdte Stationsgebied Dijk en Waard is een nota van uitgangspunten opgesteld. Hier wordt in hoofdlijnen ingegaan op de vraag welke regels er nodig zijn om de visie, ambities en doelen voor het stationsgebied, zoals ze in het masterplan en in het programma staan, te realiseren. Onder de Omgevingswet wordt dit bestemmingsplan straks automatisch een omgevingsplan. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage (NRD) wordt beschreven op welke manier de gemeente het milieubelang een volwaardige plaats geeft in de besluitvorming voor het Programma Stationsgebied Dijk en Waard en het nieuwe bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.